לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

לאור המצב ניתן לעשות הזמנות טלפוניות בשעות הפעילות או דרך האתר.

ווצאפ 053-6781444  מדור פסח


 

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
שירות הזמנות נוסח תימן בווצאפ! 053-6781444

אורז בפסח

[א] אין נמנעין מלאכול אורז ושאר קטניות בפסח, [ב] ויש הנמנעין מלאכול אורז.

 

מקורות

א. אין נמנעין. כן מבואר בגמ' פסחים (דף לה.) ע"פ דיוק ממתני' (שם) וז"ל אלו דברים שאדם יוצא בהם בפסח בחטים בשעורים בכוסמין ובשיבולת שועל וכו' [ע"כ במתני'] ובגמ' [שם] הני אין אורז ודוחן לא וכו' מתניתין דלא כרבי יוחנן בן נורי דאמר אורז מין דגן הוא וחייבין על חימוצו כרת וכו' ע"כ וכן הובא להלכה להתיר ברבי' הטור (סי' תנ"ג) וז"ל אלו דברים שיוצאים בהן ידי חובת מצה בחטין ובשעורים ובכוסמין ובשבולת שועל ושיפון אבל לא באורז ושאר מינים וגם אינן באין לידי חימוץ ומותר לעשות מהן תבשיל וכן בכל מיני קטניות ויש אוסרין לאכול אורז וכל מיני קטניות בתבשיל לפי שמיני חטין מתערבין בהן וחומרא יתירא היא זו ולא נהגו כן עכ"ל וכן העתיק מרן השו"ע (שם סע"א) דעת המתירין בלשון הטור הנ"ל.

 

ב. ויש הנמנעין ראה לעיל בסע"ק שלפני זה שהעלה רבי' הטור דעת היש אוסרין באורז ושאר קטניות, אך זה שנמנעין רק מאכילת אורז בלבד שמעתי עוד כד הוית טליא מאבא מארי זצ"ל לאסור מתרי טעמי חדא דדמי לחטה ופעמים שא"א להבחין בינו לחטה גם אחר בדיקה ועוד משום סרך בתה דהיינו שתספר הבת שעשו תבשיל קדרה (הנקרא בלשונינו הרי"ס) מחטה כי לא נראה לה ההבדל.

והנה המקור לאסור בדוקא אורז ולא שאר קטניות מצאתי בדברי הפר"ח (שם סעק"א) וז"ל לפיכך יש לתפוס לאסור כל מידי דדמי לדגן משום דמיחלף להו בדגן אבל אין כן מנהגינו וכו' זולתי באורז, ששנה אחת אחר שנבדק ג' פעמים יפה נמצא בו גרעין חטה ומאותו זמן והלאה לא אכלנוהו בפסח עכ"ל וכן העלה בס' ילקוט מע"ל (פר' בא עמ' קע"ט אות רמ"ח) משמו וז"ל ודע כי האורז אחרי שבדקו אותו יפה שלש פעמים עדיין נמצא בו חטה לכן בעל נפש לא יאכל אורז בפסח עכ"ל וכן העלה הרב בעל המכתם לדוד (סי' כה סוד"ה מעתה דברי הפר"ח הנ"ל וסיים שם, יזיר עצמו מן האורז, וע"ע בעיקרי הד"ט (סי' יט אות ב) שגם העלה דברי המכתם לדוד הנ"ל עיי"ש, גם מהר"י זיין זצ"ל בס' שו"ת שערי ישועה (שער ו' סי' ד' ד"ה החלק הרביעי) העלה דברי הפר"ח הנ"ל וסיים בזה"ל ולכן ראוי לכל ירא שמים שלא לאכול אורז מאחר שנתפשט איסורו גם כן בכמה קהילות ספרדים עכ"ל וכן העלה משמו רבי' החיד"א בברכ"י (שם דין א) וסיים בסו"ד וכן נהגו שלמים וכן רבים עיי"ש גם בס' לב חיים (ח"ב סי' זה) אחר שציין דברי הפר"ח והחיד"א ב' השערי ישועה כתב וז"ל ואנחנו בעירינו אזמיר יע"א וכל סביבותיה נהגו איסור שלא לאכול אורז כלל וכו' עכ"ל עיי"ש. ותרי טעמי שזכרתי משם אב"מ מבוארים בדברי הב"ח (שם) משם הסמ"ק והגמ"י (פ"ה מהל' פסח הל"א) שהובא במרן הב"י (שם) ועוד, וכ"ה מנהגינו מנהג אבות שנמנעין מאכילת אורז ומן הטעמים הנ"ל.

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
הרב רמתי
ספר חדש אמת צרופה
דפוס ברק