לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444

שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
ראש השנה - איתמר מדינה

פירוש משכיל דורש לפרשת תולדות

מוגש לפניכם פירוש משכיל דורש לפרשת תולדות, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
29/11/2016
פירוש משכיל דורש לפרשת תולדות

כח, ג ואל שדי יברך אותך וגו' ויתן לך את ברכת אברהם וגו'.

צריך לדעת, מה ענין ברכה זו לקום לך פדנה ארם כי צריך שתהיה ברכה זו שייכת לענין השליחות שנסמכה לה. ולעד"ן שהכונה ע"ד מה שנתבאר לעיל בפרשת חיי שרה על פ' ה' אלהי השמים דמשום מצות גרות שלח אברהם אע"ה לאליעזר ליקח לו אשה ליצחק מארצו ומבית אביו, דבהיותו הוא ואשתו מארץ אחרת יהיה גר בארץ לגמרי. ובפרשת לך לך נתבאר שכך רצה הקב"ה שיהיה אברהם ובניו גרים בארץ עד שיושלם עון האמרי, ואח"כ יתן להם את הארץ הוא בעצמו דוקא, וזהו שבירך יצחק את יעקב כשאמר לו קום לך פדנה ארם וגו' ואל שדי יברך אותך. ואל שדי דוקא שמדתו לשדד המערכות ובשם זה גזר להוציא אברהם מארצו ולהיות גר בארץ, ולהשמיד הכנעני ולתת ארצם נחלה לישראל עמו בכח שם זה יברך אותך ויפרך וירבך וגו', כדי שיתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך. ומה היא ברכת אברהם לרשתך את ארץ מגוריך דהיינו שבשכר מה שקיים מצות הי"ת להיות גר בארץ כנען בירך אותו הקב"ה לתת לו את הארץ ההיא ארץ מגוריו. והנה גם ליצחק אמר הקב"ה גור בארץ הזאת כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, והרי גם ליצחק ברך השם לתת לו את ארץ מגוריו, אלא שתלה הברכה במי שנצטוה תחלה והרי שברכה זו שייכא לשליחות הרבה להודיעו שיש מצוה בדבר וששכרו גדול. ועל פי כוונה זו נגלה לו הקב"ה ליעקב אח"כ במראה הסולם ואמר לו אני ה' אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב וכו' והיה זרעך וגו', שהבטיחו לקיים לו ברכה זו של יצחק מאחר שקיים מצותו ודו"ק.

דפוס ברק
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן