לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פרשת וירא

1/11/2017
פרשת וירא

 יח, א, וירא אליו ה' באלוני ממרא וגו'.

במדרש לפי שנתן לו עצה על המילה, לפיכך נגלה עליו ה' בחלקו. ומה שנתייעץ א"א ע"ה, הוא משום לנסות אותן את ענר ואשכל אם הם מאמינים בשם, לא ח"ו שאברהם לא קיבל עליו ציווי ה' עד שנתייעץ בהם, אלא לבחון אותן, ולא נבחן מהן שהוא מאמין בשם אלא ממרא לבדו, ולפיכך נגלה עליו בחלקו. והואיל וקיבל אע"ה המצוה הזאת בשמחה, נאמרה פרשת מילה בלשון אמירה שהוא לשון חבה, כמו שנאמר אמרות ה' אמרות טהורות, שהמילה היא טהרתן וקדושתן של ישראל, שבה הבדילן ה' מן העמים להיות לו לעם קדוש, והיינו מה שדרשו רז"ל על שקיבלוה למצות מילה בשמחה, שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב. ד"א וירא אליו ה' וגו', במדרש זש"ה ואחר עורי ניקפו זאת ומבשרי אחזה אלוה, אמר אברהם אחר שמלתי עצמי הרבה גרים באין להידבק לזאת אות הברית. ומבשרי אחזה אלוה, אלולי שעשיתי כך מהיכן נגלה אלי הקב"ה וירא אליו ה', עכ"ל. וזה אחד מעשרה נסיונות שניסה הקב"ה את אברהם אבינו ע"ה. 

ובאו ללמדינו שמי ששומע אל דבר ה', אף שבתחלה הוא דבר קשה, מ"מ סופה טובה היא מכמה טעמי שהזכירו חז"ל, כדי לפרוש ולקדש עצמו מן התאוות הגופניות. ולפיכך לא נתקדשו ישראל להיותן מובדלים מן האומות ולהיותן קדושים אלא בזכות המילה שקיבל אותה אברהם אבינו ע"ה ועשאה בשמחה, ומטעם זה נהגו ישראל לעשות משתה ושמחה ביום המילה לפרסם הדבר שעושין אותה בשמחה, מתוך שמצוות חביבות עליהם, שבה עתידין ישראל להיגאל כמו שנגאלו אבותינו ממצרים.

10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
הרב רמתי
ספר חדש אמת צרופה
דפוס ברק