r מנהג מחצית השקל - נוסח תימן

מנהג מחצית השקל

7 פברואר

מנהג מחצית השקל

 

אין נוהגין ליתן מחצית  השקל לפני פורים.

 


[א] מנהג זה  הנוהגין בו גם היום שאר אחב"י ליתן מחצית השקל זכר למחצית השקל שהיה במקדש, לא נהגו בו אבותינו ולא הובא בתכאליל, גם לא זכרוהו רבותינו שבתימן נ"ע בספריהם.

 

והנה מנהג זה של נתינת מחצית השקל הובא בהגהת רמ"א ז"ל (סי' תרצד סע"א) משם י"א ומקורו מן המרדכי במגילה (אות תשעז בהג"ה) ובס' המנהגים דמהר"י טירנא (מנהג של פורים) ומקורו בחז"ל הלא הוא במס' סופרים (פכ"א הל"ד) ז"ל, וצריכין ישראל לתת שקליהם לפני שבת זכור, ואסור לומר עליהם לשם כופר אלא לשם נדבה וכו' ע"כ.

 

אכן דברי המס"ס הנ"ל לא הובא להלכה ברבי' הרמז"ל ולא במרן השו"ע וכבר דייק בכפה"ח (שם אות יט) דהיות ולא הביאו דין זה משמע דלא ס"ל  ואנן במנהגינו קיי"ל כוותיהו. שו"ר בס' תניא רבתי (סי' לח) שכ' וז"ל אבל בזמן הזה אין נוהגין שקלים וכו' ואלו שנוהגין אינן כשקלים אלא כמתנות לאביונים וכו' עכ"ל דוק מלשונו שכתב דמה שנוהגין אינו מטעם זכר למחצית השקל אלא מדין מתנות לעניים.

 

והנה עיין לרבי' השת"ז (שם) דהעלה הגהת רמ"א הנ"ל ולא השמיטה ומשמע לכאורה דס"ל מנהג זה, אך עיין בפירושו (שם סעק"ב) דציין על מה שהעלה הרמ"א ז"ל (שם) [שיש ליתן קודם פורים מחצית מן המטבע וכו'] משם הלבוש, דהכוונה מעות פורים וכך הוא לשון הלבוש (שם סע"א) וז"ל, י"א שיש ליתן מעות פורים מחצית מן המטבע וכו' עכ"ל.

 

ולפ"ז י"ל דכוונת רבי' השת"ז לומר דמטבע זה שנותנים הוא מדין מעות פורים ולא מדין מחצית השקל זכר למחצית השקל שהיה במקדש, וביותר כתב עוד (שם סעק"ג) וז"ל, ונוהגים ליתן מעות פורים אחר תפילת שחרית וכו' עכ"ל. הרי מבואר דעתו ז"ל דמה שהעלה דברי הרמ"א הנ"ל לצורך הבאת דין נתינת מעות פורים בלבד ודוק.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0