r

סבלות תימן

23 ינואר

"וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבדים אתם ואזכר את בריתי" (שמות ו', ה'). לכל אורך הדורות סבלו עם ישראל מגזירות שונות ומשונות.


לאחר חורבן בית המקדש התפזרו עם ישראל בין הגוים ואף שם סבלו מתלאות וגזירות רבות, חלק מתלאות אלו כגון גירוש ספרד, השואה ועוד, מתועדות בהסטוריה של עם ישראל ואף נלמדות במסגרות החינוך השונות. דבר ידוע ומפורסם הוא שאבותינו בתימן סבלו את אחת הגלויות הקשות ביותר. מדוע תלאות יהודי תימן אינן נלמדת במסגרות החינוך? האם דם אבותינו פחות אדום מדמם של בני גלויות אחרות? מדוע נכתבו פרקים רבים בהיסטוריה על "גלות ספרד" וכמעט שלא הוזכרה "גלות מוזע" שבה גורשו כל יהודי תימן למוזע שהינו מקום נורא שכמעט ולא ניתן לחיות בו ואף רוב יהודי תימן מצאו את מותם בגלות זו?


מדוע לא מוזכרת בהיסטוריה "גזירת היתומים" שבה אוסלמו מאות ואולי אלפים של ילדים יתומים יהודים בעל כורחם?


מדוע לא מוזכר בהיסטוריה סיפור הוצאתו להורג על קידוש ה' של ר' אברהם אלשיך הי"ד (מקרה זה זיעזע את העולם היהודי לפני 150 שנה)?


מדוע לא מוזכר בהיסטוריה המצור "חוזת אלנפאר" שהתרחש בשנת התרס"ה ובו מתו מרעב אלפי יהודים (ישנן הערכות ש90% מהקהילה בצנעא נכחדה)?מדוע לא מוזכר הפוגרום שבו נטבחו 90 יהודים בשיך עותמאן ובעדן בפרעות לפני 60 שנה שהתחילו ביום שלישי י"ט בכסלו התש"ח?


תשובות לשאלות אלו אין בידי, אך המעט שאנו יכולים לעשות זה ללמוד ולספר לילדינו את התלאות שעברו אבותינו בתימן ואשר את תעודם ניתן למצוא בספרות יהודי תימן בלבד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0