r שבת האחרונה של השנה! - נוסח תימן

שבת האחרונה של השנה!

0