• 03-6781444
  • א-ה 10:00-21:00 | יום ו' 9:00-14:00
  • בירנבוים 26 בני ברק

ארחות הלכה

הודעה משמחת

בקרוב מאוד יו"ל קובץ נוסף מבית "הלכה ומסורה" בעינייני נישואין[יט] - עם הדפסת גנוזות חשובות כמו קטעים משת"ז אבה"ע...

הופיע ! הקובץ שרבים ציפו לו…

בסייעתא דשמיא ניתן להשיג מהיום בחנות את חוברת הלכה ומסורה קובץ י"ט [סיון התשע"ה] בענייני נישואין

בקרוב מאוד יו"ל קובץ נוסף מבית "הלכה ומסורה"

הודעה משמחת בקרוב - קובץ הלכה ומסורה - כ –בענייני קריאת שמע ותפלה- מלא תוכן כקודמיו בנושאים מגוונים. קובץ זה...

הופיע ! הקובץ שרבים ציפו לו…

בסייעתא דשמיא ניתן להשיג מהיום בחנות את חוברת הלכה ומסורה קובץ כ [אלול התשע"ה] בענייני קרית שמע ותפילה

הלכות פורים

מאת הלכה ומסורה מפעל ארחות הלכה

פרשיות – פרה והחודש

מאת הלכה ומסורה מפעל ארחות הלכה

בקרוב – קובץ הלכה ומסורה כא

בקרוב - קובץ הלכה ומסורה - כא - בענייני תפלה מלא תוכן כקודמיו בנושאים מגוונים.

הופיע ! הקובץ שרבים ציפו לו…

בסייעתא דשמיא ניתן להשיג מהיום בחנות את חוברת הלכה ומסורה קובץ כ"א [אלול התשע"ו] בענייני תפילת העמידה

הלכות פורים – התשע"א

אורחות הלכה

קובץ הלכה ומסורה כב

ניתן להשיג בחנות – את הקובץ החשוב הלכה ומסורה – כב – בענייני תפלה מלא תוכן כקודמיו בנושאים מגוונים....

קובץ הלכה ומסורה י"ח

הופיע ! הקובץ שרבים ציפו לו... בסייעתא דשמיא ניתן להשיג מהיום בחנות את חוברת הלכה ומסורה קובץ י"ח [טבת התשע"ה]...

פירוש ליל פורים – לג"ע מהר"י ונה זיע"א

גאון עוזינו מהר"י ונה זצוק"ל היה כידוע אחד מיוחד מגדולי חכמי תימן הקדמונים [לפני כארבע מאות שנה] וחיבר חיבורים...

תשובת כמוהר"ר חיים קורח זיע"א מכתי"ק

תשובת כמוהר"ר חיים קורח זיע"א מכתי"ק עם ביאורים מאת הגאון רבי פנחס קורח שליט"א רב ביהמ"ד שערי הלכה ב"ב...

במנהג ד' תעניות ובחובת ההתוודות בהם

במנהג ד' תעניות ובחובת ההתוודות בהם. ובמצות הוידוי שיהא מעומד, ובכפיפת ראש, והכנעת הלב. איתא במסכת ראש השנה יח: אמר...

מאמר מוסר מכה"ר הגאון רבי שלמה קורח שליט"א

כה"ר הגאון רבי שלמה קורח שליט"א ראש רבני תימן שנאת העמים לישראל הזוכים לאריכות ימים

בענין אמירת ענינו בתפלות התענית

כה"ר הגאון רבי אברהם אריה שליט"א רב ביהמ"ד תורה והוראה ב"ב וראש כולל נוה נתן תל אביב נוהגין לומר בכל...

בענין טעימה המותרת בתענית

גמ' ברכות דף יד. ז"ל בעי מיניה אשיאן תנא דבי ר' אמי מר' אמי השרוי בתענית מהו שיטעום, אכילה...

בדין עוברות ומניקות בד' צומות

שו"ע תקנ"ד הלכה ה': עוברות ומניקות מתענות בט"ב ומשלימות, כדרך שמתענות ומשלימות ביוה"כ, אבל בג' צומות אחרים פטורות מלהתענות,...

0