בית כנסת

נוסח משולב

פרשת ויקרא

"ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה וגו' או ראה או ידע אם לא יגיד ונשא עוונו" (ה, א)פסוק זה...

פרשת צו

"צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העולההיא העולה וגו' " (ו, ב)איתא בילקוט: "'זאת תורת העולה וכו"...

פרשת ויהי ביום השמיני

"ויהי ביום השמיני" (ט, א) ראשי תיבות בגי' י"ג. רמז לי"ג מידות של רחמים שהם בחינת החסדים. לפיכך המתין...

פרשת אשה כי תזריע – זאת תיהיה [מצורע]

"כי תבואו אל ארץ כנען וגו' ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם" (יד, לד)  כל הפרשה הזאת (לד –...

פרשת אחרי מות – קדושים

"בזאת יבוא אהרן אל הקודש" (טז, ג) "וכפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל" (שם, יז) במדרש אמרו:...

פרשת אמור אל הכהנים

"אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת וגו'" (כא, א) חז"ל דרשו על פסוק זה – "'אמור ואמרת', להזהיר גדולים...

פרשת בהר סיני

"וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר" (כה, א)   הקשו המפרשים ז"ל: למה מצוות השמיטה נתייחסה בהר סיני...

פרשת אם בחקתי

"אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם" (כו,ג) הפסוק הזה כולל מצוות עשה ומצוות לא-תעשה וכולל ג"כ הגזרות...

0