חדש! הגהות "שמן הטוב" על "שם טוב" – הל' חנוכה

הרה"ג אורן צדוק שליט"א מרבני בית ההוראה פעולת צדיק, זכה לחבר פי' הגהות "שמן הטוב" על פירוש "שם טוב"...

מפטיר והפטרה לשתי שבתות חנוכה

מתוך תאג' יכין ובועז, באדיבות המו"ל הרב בועז דחבש הי"ו. לצפייה!. כולל קריאת ההפטרה מאת הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א.

מזמור של חנוכה

פרק ל' בתהלים "מזמור שיר חנוכת הבית וגו' ". גירסה שנייה מאת יאיר חדד הי"ו מאתר תימני אורגינל.

ספר חדש! שמן למאור – ענייני נס חנוכה

כולל: שער ראשון - ילקוט מאמרי חז"ל על גזירות השמד שבתקופת החשמונאים, ועל המלחמות ועל התשועות. שער שני -...

מבחן על הלכות חנוכה נושא פרסים

הרינו להודיעכם שיתקיים אי"ה מבחן מקיף על הלכות חנוכה מתוך הקונטריס החדש "מועדי השם" בין הנבחנים יוגרלו מילגות...

הלכות חנוכה

הלכות חנוכה מתוך "הלכה ומסורה" ערוכים בצורה ברורה ומורחבת עפ"י מנהגי ק"ק תימן יע"א.

תשובות ופסקי הלכה בנושאי חנוכה ממו"ר חיים קורח זלה"ה

קובץ גדול של תשובות ופסקי הלכה בנושאי חנוכה אשר נתחברו ע"י מו"ר חיים קורח זלה"ה, נערך ע"י מו"ר פנחס...

החיים והשלום – רמזי חנוכה

מקבץ גדול מאוד של רמזי חג החנוכה מתוך החיבור "החיים והשלום" למו"ר חיים קורח זצ"ל.

מאי חנוכה

שני מאמרים נרחבים על מהות חג החנוכה מאת הרה"ג פנחס קורח שליט"א

מהדרין בנר חנוכה

מאמר העוסק במצות הידור נרות חנוכה שמצינו בכך דבר שאין דומה לו בשאר מצוות. מאת: הרה"ג פנחס קורח שליט"א.

רמזי נר חנוכה

רמזים על נר שלחנוכה. מאת: הרה"ג פנחס קורח שליט"א. הנה אמרו חז"ל שהדלקת נר חנוכה מצוותה נר איש וביתו,...

חביבות מצות נר חנוכה

מאמר מאת הרה"ג פנחס קורח שליט"א בנושא חביבות מצות נר חנוכה, המאמר התפרסם בקונטרס "שיר ורננים".

בגדרי ברכת הרואה נר חנוכה ובדין אורח בנר חנוכה

שני מאמרים, הראשון עוסק בגדרי ברכת הרואה נר חנוכה, והשני עוסק בדין אורח בנר חנוכה. מאת הרה"ג פנחס קורח...

נס חנוכה – לשעה ולדורות

מאמר מרתק על נס חנוכה - לשעה ולדורות מטת מו"ר הרהג פנחס קורח שליט"א.

קריאת ההלל במסורת יהודי תימן

*קכ"ג פעמים הללו־יה *המנהג לאור ספרות ראשונים * הרמב"ם גומר את ההלל על מנהג זה * שיטה זו של...

פרפראות לימי חנוכה

פעם אחת גזרה מלכות יוון הרשעה שלא יעמו ישראל "אמן", ולא "ברוך אתה". לפיכך תיקנו (לומר ברמז) אין כאלהינו...

פרק קל"ד מספר מנורת המאור לשמיעה וצפייה

מענייני ימי החנוכה, טקסט כולל שמע, הקריאת באדיבות מארי שלמה צדוק הי"ו. לפרסם בישראל הנס הגדול הזה, תקנו רבותינו לעשות...

0