חידושים ממארי יחיא אלשיך זצ"ל

ויחי

כתוב במד"ר (פפ"ד י) שחמש פעמים השתחוו אחיו של יוסף ליוסף, כנגד חמש אלומות שנזכרו בפסוק (וישב לז ז)...

שמות

ואלה שמות בני ישראל הבאים. חז"ל דרשו את הפסוק הזה לכמה מצוות ולכמה עניינים. נזכיר קצת מהם. ואלה, ר"ת...

בשלח

מדר דר. יש רמז לחודש אדר שהמן נתלה ואבד בו, מן הפסוק מלחמה לה' בעמלק מ"דר דר" אף עפ"י...

פקודי

אלה פקודי וכו'. שמעתי טעם על פסוק זה שכולו רומז על התורה. אלה, שנ' (דברים ד מה) אלה העדות...

חידושים לפרשת בהעלותך

מאת מארי יחיא אלשיך זצ"ל ואתנה את הלוים וכו'. רבותינו ז"ל אמרו במדרש למה נשנו כאן בני ישראל חמשה...

בהעלותך

ואתנה את הלוים וכו'. רבותינו ז"ל אמרו במדרש למה נשנו כאן בני ישראל חמשה פעמים, כנגד חמשה חומשי תורה,...

שלח לך

והיה לכם לציצית. מכאן ראיה למה שכתוב בסידורים שילבש הציצית לפני ה' מלך, שהרי נרמז כאן תחילה והיה זו...

פנחס

ראובן בכור ישראל בני ראובן חנוך וכו'. ראוי לפרש אלו המשפחות ברמז על ענין סדר חינוך הילדים ואחר כך...

מסעי

ויסעו מרעמסס. נראה לרמוז אלו המסעות על ירידת הנשמה ועל חיי האדם. מרעמסס הוא רמז על אוצר הנשמות. סוכות...

משפטים

סנהדרין בזמן הזה זה הענין – כבר נחלקו בו חכמים ראשונים. וגם בתקופתינו נתעוררה הבעיה הזאת. ומה אני היתוש...

בראשית

בראשית ברא אלדים. במד"ר (פ"א ב) חותמו של הקב"ה אמת והן סופי תיבות של בראשית ברא אלדים (כ"כ בעה"ט...

נח

ויהיו כל ימי נח. עיין דברי הגאון הנפלא מהרי"ץ זצוק"ל (בחלק הדקדוק). ואני הדל והצעיר מצאתי בחומש עזרת תורה...

לך לך

למען ייטב לי בעבורך. רש"י ע"ה פירש יתנו לי מתנות. והרמב"ן ע"ה הקשה על פי' רש"י ואמר וכי יתכן...

חיי שרה

מה שזכתה שרה אמנו שיזכרו שני חייה ולא מצאנו שנזכרו שני חיי אשה אחרת זולתה, נראה שהטעם הראשון הוא...

וישלח

אלה בני אצר. מי שאוצר ממונו דהיינו שאינו מוציא ממנו צדקה, וכן מי שלוקח איזה דבר על חבירו, יבואו...

וישב

מלת פוטיפרע בתיג'אן מלה אחת, ובת"ס שתי מילים. ונראה להביא סמך למנהגינו שכותבין אותה מלה אחת מן המדרש (ב"ר...

0