ספרי קבלה ומוסר

50.00 38.00

לשוחרי תורת קדמונים מראשוני המקובלים בתימן

מכת"י ומקורות נדירים, הכוללים בתוכם קבלה ומוסר, עפ"י הזוהר וספרים נוספים. ובם, הנהגות, עצות ודרכי מוסר, הן בלימוד התורה, התפילה וההלכה. 

ספר סגולות – מאת כמוהר"ר שלום ב"ר יוסף הקרחי זצוק"ל 

מגמתו העיקרית לקבץ בספרו היתה לקבץ ולרכז למקום אחד את יסודות תורת החן, המפוזרים במקומות רבים בזוהר הקדוש ובתיקונים וכ"ו, ולתמצת אותם בשפה ברורה ולשון קצרה ובכך להפיץ את תורת הקבלה בישראל וכמו שכתב בתחילת הקדמתו בזה הלשון, ולפי שראיתי סודות יקרים מכל אבן יקרה נבחרים נעלמים ונסתרים, והמה בכמה מקומות מפוזרים, חפצתי לחברם יחד בספר אחד. וכתבתים בדרך קצרה למען יבין וידע מהרה כל בעל דעה קצרה וכ"ו. הספר מתחלק לי' פרקים.

 

ספר לחם שלמה – מאת כמוהר"ר שלמה בן דוד הכהן זצוק"ל - כת"י ע"י המקובל תלמידו כמוהר"ר יצחק ונה זצוק"ל.

 פירוש מקובץ מספרי הקבלה זוהר הקדוש והתיקונים וזולתם. ובהקדמתו הכה על קודקוד המכחישים את האמת ואומרים שספר הזוהר הקדוש אינו לרשב"י זכותו תגן עלינו, ודברים חריפים והוכחות רבות. מגמתו לפרש פירושים וחידושים בדברי המקובלים ולהעמיד יסודות החן על דיוקם. כוונתו היתה לעשות כל זה המשך לספר סגולות, אשר חיבר ר' שלום ב יוסף הקרחי, ולעשותם ספר אחד כי מה שביד זה אינו ביד זה וחזר בו שלא להשיג גבולו. הספר מתחלק לי"ג חלקים.

 

ספר מפעלות אלהים –  מאת המקובל הקדוש כמוהר"ר שמואל הכהן מגרמיזא זצוק"ל.

הספר עוסק כולו בגלגולי נשמות למן בריאת העולם ועד תקופת התנאים ואמוראים, ולפי זה מבאר סוגיות עמוקות וביאורים נפלאים בתורה ובספרי הנביאים.       

 

מדרש עשר אותות – שנגלו לבוצינא קדישא הרשב"י ע"ה

מתאר את סדר האירועים והשתלשלותם בעשר אותות קודם ביאת מלך המשיח עמיאל בן דוד,  כפי שנגלו לרשב"י ע"ה , עד שלבסוף ישראל נגאלים.

 

מוגהים ע"פ כת"י בשילוב - מובאות – מראה מקומות – הערות והארות – תרגום לשונות הזוהר ללשון הקודש – תוכן עניינים מורחב.

 

בהסכמת הרבנים הגאונים שליט"א

גודל ספר 24/17 ס"מ

מספר עמודים :

-
1
+
0