פסקי מהרי"ץ - אבן העזר

53.00 40.00

הספר החדש פסקי מהרי"ץ עם בארות שלמה, הכולל את חלק אבן העזר כולו, כמתכונת הספרים הקודמים מאת מו"ר הגר"י רצאבי שליט"א, נסדרו בו פסקיו של-מהרי"ץ מתוך כל חיבוריו, ובחלק זה כותב המחבר בהקדמתו: רבא דעמיה ומדברנא דאומתיה. עיילו רבנן לנקוטינהו לשמעתתיה. ובהון מרגניאתא שלא נדפסו מעולם, כגון תשובה חדשה מכת"י מהרי"ץ שסידרנו בסוף הל' אישות. ומהדורא קמא מפעולת צדיק ח"א סימן ג' שהובאה בנוה צדיק סוף התשובה, וכיפי תלא לה כיעויין בביאורנו להלכות קידושין ס"ק קפ"ג ומה שהשלמנו נוסחתה שם מהעתק חדש. וכמה וכמה הגהות חשובות ויקרות מעצם כתי"ק שלא נגלו למדפיסים עד היום, גם תשובות שאר פוסקים שזכינו בס"ד אחר היגיעה והחיפוש להדפיסם בשלמות בפעם הראשונה, מלבד מה שחנני השי"ת לשאת ולתת בדבריהם ובדברי מהרי"ץ. והנם חונים סביבותיו לפי עניינם, ושם קנו מקומם. צירפתי הערות שכתב אאמו"ר שליט"א בגליונות שייעד לפסקי מהרי"ץ חלק אה"ע, וגם כמה עניינים מספר הזכרונות לב"ד צנעא הנקרא אלמסוודה, כולל את מזכרת הגטין שנעשו בב"ד של-רבהמ"ח. וכמה הלכתא גבָּרוותא איכא למשמע מינייהו, כגון מה שיראה המעיין בבארות שלמה להל' גטין וכו'.
בסוף הספר ערך המחבר מפתח לכמאתים רבנים, מתימן ושאר ארצות, שהובאו דבריהם בתוך פסקי מהרי"ץ ובארות שלמה, מתוך כתבי יד שנתגלו לאחרונה ולא נדפסו עד היום, וחלקם נדפסו עם חסרונות גדולים או קטנים, וגם פרטים חדשים על אודות הרבנים הנ"ל.

גודל עמוד 24/17 ס"מ

מספר עמודים : 429

 

-
1
+
0