r אגודת אחים - נוסח תימן
23 ינואר

אצל 51 שכונת התקוה ת"א


בית הכנסת של גדול רבני תימן ותפארתם כמוהר"ר יוסף צובירי זיע"א –המהרי"ץ שאמי. סדור "כנסת הגדולה"

0