r אפתחה פי וצורי אשאלה - נוסח תימן

אפתחה פי וצורי אשאלה

23 ינואר
משירי מוהר"ר שלום שבזי זיע"א


אפתחה פי וצורי אשאלה / רם ונשא ושוכן מעלה


יגמלני חסדים יגמלה / יום בקראי למולו – יגאלה


ברכו אל ילידי אב המון / הצרופים כזהב פעמון


טוב שמיכם כמו אפרסמון / הסגולה אשר היא נסגלה


דברה לו שכינה בחלום / קום ולך לך ואל תשב הלום


קום נהג מקנך גם נהלם / אל ארצות שהיא לך נחלה


הוא ושרה בנסיון אזלו / קיבלו עול אלהים קיבלו


גם בכבוד ועושר גדלו / מעלתם מאד נתגדלה


יום לימים וצוה גואלו / את ובנך להר המור עלה


את יחידך לעולה העלה / הוא ואתה ואל נא תמעלה


כל קדושים בקולם צעקו / כף לתוך כף ידיהם ספקו


מהרה קום אליעזר לכה / בית בתואל לפדן תלכה


ועשרה גמלים תמשכה / גם וכל טוב עליהם תסבלה


לך ומהר ואל תרבה זמן / לך לשמה ורבקה תשאלה


שים ימינך ולי השבעה / האזינה דברי ושמעה


לך לארצם ואותם תפגעה / חן וחסד לנגדך יפלה


על באר המדינה פגעו / בת בתולה ביפיה נכפלה


פסעה היא למולם פסעה / עד קרבה למולם כרעה


זאת – אלהים – אשר בה אדעה / כי חסדים ליצחק תגמלה


קדמו לו סעודות יאכלן / נם ודבר אני לא אוכלה


רק דברי אדבר נגדכם / החשו לי והטו אזנכם


בן אדוני מבקש בתכם / תקראו לה ופיה נשאלה


שוב ברח לך למקומך / קח לצידה לך ולעמך


גם ורבקה תנהג עמך / בצניעות לאט מתנהלה


תם דברי ועד כאן נאמי / קל וצעיר וחזמ"ק הוא שמי

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0