r בקרוב "שמלה" (טלית תימנית מקורית) - נוסח תימן

בקרוב "שמלה" (טלית תימנית מקורית)

31 מאי

"נוסח תימן" שמחים לפרסם כי היום בשעט"ו לאחר מאמצים גדולים יצרנו את ה"שמלה" (טלית תימנית מקורית) במפעלי "משכן התכלת", התהליך היה מורכב ודרש יבוא של חוט שתי שחור מצמר רחלים אשר אינו נמצא בארץ. אי"ה בעוד כחודש ימים יהיה ניתן לרכוש בחנות.

0