r ברית מילה לילדי העולים מתימן - נוסח תימן

ברית מילה לילדי העולים מתימן

23 ינואר

כחלק מהפעילות שעושה קהילת "שבזי" בבאר שבע לטובת העולים ולרווחתם, נערך טקס ברית מילה למשפחת חמדי הלוי מהעולים החדשים אשר הגיעו לאחרונה.
משפחת חמדי הינה משפחה צעירה שהגיעו לפני מס' חודשים מתימן זוג צעיר עם ילד בן שנתיים והאשה הייתה לקראת לידה נוספת. עמותת "שבזי" שנמצאת בקשר מתמיד עם העולים מתימן בבאר שבע לקחה על עצמה לארגן את כל הדרוש למצוות הברית כך שהזוג הגיעו ממש כמו אורחים.
לבקשת אבי הבן נערכה הברית מיד לאחר תפילת שחרית לקיים "זריזין מקדימין למצוות" תפילת שחרית התקיימה ברוב עם בבית הכנסת "שבזי"  כאשר רבים מבני הקהילה באים ליטול חלק במצווה ובשמחה. גם אורחים מחוץ לבאר שבע הגיעו קרובי המשפחה וכן מספר אברכים מנתיבות שנמצאים בקשר מתמיד עם העולים מתימן.
את מצוות ברית המילה ערך רב הקהילה הרה"ג רון אל אהרון שליט"א אשר מלבד היותו דיין ורב הקהילה הינו גם מוהל מוסמך ע"י הרבנות הראשית ומשרד הבריאות.  אבי הבן התרגש עד דמעות לזכות לקיים את מצוות הברית בארץ ישראל ולאחר מיכן סיפר עד כמה היה לו קושי בקיום מצווה זו בתימן לפני שנתיים עם בנו הבכור כאשר לא נמצא מוהל בכל רחבי תימן וממש במסירות נפש הגיע מוהל מלונדון שמיד לאחר מצוות הברית טס בחזרה.
בברכות כובד מארי יחיא בן יחיא חג'בי מראשי הקהילה וזקניה.
לאחר מיכן פנו כל הציבור לסעודת מצווה ב"בית שבזי" שאורגנה בטוב טעם ע"י חברי העמותה ובראשם היו"ר מר ציון אחרק הי"ו ראש וראשון לכל דבר שבקדושה. במהלך הסעודה שרו המסובים כפי הנהוג את שירו של "אבא שלום שבזי" – שמעתי מפאתי תימן. אשר יוסד למצוות ברית המילה.
ההורי הילד הנימול ומשפחתם היו מלאי תודה והערכה לעמותת "שבזי" ולכל הציבור שהגיע להשתתף במצווה יקרה זו.

0