r

ברכות השגורות בפי יהודי תימן

28 דצמבר

הפוגש את חברו לפני התפילה אינו אומר "שלום עליכם", כי שמו של הקב"ה שלום, ויש להזכיר את שם השם רק לאחר שהתפלל לו. אלא מה הוא אומר לו "צפרך טב", והלה משיב "צפרך טב ומבורך". ויש אומרים "צפרא טבא", והלה משיב "צפרא טבא".

ואם פגש את רבו או את מי שהוא גדול בתורה אומר לו "צפרא דמרי טב", וזה משיב "צפרך טב".

ואם היה רבו או תלמיד חכם שפתח בברכה "צפרך טב", הלה משיב לו "צפרא דמרי טב ומבורך".

ואם פגש חברו לאחר סיום התפילה אומר לו "תישמע תפילתך", והלה עונה לו באותו מטבע "ואתה תישמע תפילתך".

הפוגש את חברו לאחר שהסתפר אומר לו "שפר גיזך", וזה משיב לו "גיזך ישפר".

המספר את חברו אומר לו בסיום "וסר עונך", והמסתפר אומר "וחטאתך תכופר".

המציע לחברו מים אומר "שתה מים מבורך", וזה משיב לו "ונוזלים מתוך בארך".

המקבל מחברו יין או שיכר אומר "ברוך מי שהכוס מידו", וזה משיב לו "ברוך שותהו".

הפותח בדברים מבקש רשות ואומר "אוּדְ'כֻּרוּ משה", והם משיבים "עליו אלף שלום" .

 

עוד קיימות ברכות רבות שבהם ניכר על יהודי תימן כשומרי ומשמרי הלשון.

בהמשך יובא מאמר נוסף עם דוגמאות מעין אלו…

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0