r

ברכות ליום כיפור ומוצאי כיפור

23 ינואר


ביום הכיפורים חסר 35 ברכות להשלמת 100 ברכות שבכל יום

לכן צריך לשים לב לברכות להשלמה – אשר יצר, עצי בשמים, עשבי בשמים, מיני בשמים, או שיכוון לכל ברכות הש"צ ולקוראים בתורה, והמפטירים. ויכול לברך גם הנותן ריח טוב בפירות וכדו'

(שע"ה ח"א סי' ו' ס' י"א, ח"ב סי' נ"ט ס' כ"ה, ח"ג סי' קי"ד ס' י').


 


ברכת ההבדלה במוצאי יום כיפורים –  הן כשחל בחול והן כשחל בשבת

א. אין מברכין על הבשמים, אפילו כשחל יום הכיפורים בשבת.

ב. מברכים על אור ששבת, ולא שהוציאוהו עתה מעצים ואבנים.


ג. מברכין על הנר אפילו כשחל יוהכ"פ באמצע השבוע.


 


מיושב


 


כוס ישועות אשא, ובשם י"י אקרא: הודו לי"י כי טוב, כי לעולם חסדו:


כשחל בשבת מוסיף:


אל, י"י, ויאר לנו: הבה לנו עזרת מצר, ושוא תשועת אדם: באלהים נעשה חיל, והוא יבוס צרינו: באלהים אהלל דבר. בי"י אהלל דבר: באלהים בטחתי לא אירא, מה יעשה אדם לי: קומי אורי כי בא אורך. וכבוד י"י עליך זרח: כי הנה החשך יכסה ארץ, וערפל לאמים. ועליך יזרח י"י, וכבודו עליך יראה: והלכו גוים לאורך, ומלכים לנגה זרחך: לא יבא עוד שמשך, וירחך לא יאסף. כי י"י, יהיה לך לאור עולם. ושלמו ימי אבלך: (אל תיראי תולעת יעקב, מתי ישראל. אני עזרתיך נאם י"י, וגאלך קדוש ישראל: הנה שמתיך, למורג חרוץ חדש. בעל פיפיות. תדוש הרים ותדוק, וגבעות כמץ תשים: תזרם ורוח תשאם, וסערה תפיץ אותם. ואתה תגיל בי"י, בקדוש ישראל תתהלל: ) הקטן יהיה לאלף, והצעיר לגוי עצום. אני י"י, בעתה אחישנה: ונודע בגוים זרעם, וצאצאיהם בתוך העמים. כל ראיהם יכירום, כי הם זרע ברך י"י: שוש אשיש בי"י. תגל נפשי באלהי. כי הלבישני בגדי ישע, מעיל צדקה יעטני. כחתן יכהן פאר, וככלה תעדה כליה: כי כארץ תוציא צמחה, וכגנה זרועיה תצמיח. כן אדני י"י, יצמיח צדקה ותהלה, נגד כל הגוים: ליהודים היתה אורה ושמחה, וששן ויקר: (אברכה את י"י בכל עת, תמיד תהלתו בפי: ) שאו ידיכם קדש, וברכו את י"י:


ואומר:


סברי מרנן


והשומעים עונים:


לחיי


ברוך אתה י"י אלהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן:


ברוך אתה י"י אלהינו מלך העולם בורא מאורי האש:


ברוך אתה י"י, אלהינו מלך העולם, המבדיל בין קדש לחול ובין ישראל לגויים, ובין יום השביעי לששת ימי המעשה. ברוך אתה י"י, המבדיל בין קדש לחול:


 


ברכות איש לרעהו במוצאי יום הכיפורים

הברכה – תבושר במחילה וסליחה וכפרה

התשובה – ואתה תבושר במחילה וסליחה וכפרה


 


ברכת הלבנה

נוהגים שלא לברך על הלבנה עד מוצאי יום הכפורים, מפני שאז שמחים ומקודם היו בדאגה:

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0