r בתי כנסת ליהודי תימן בפרדסיה - נוסח תימן

בתי כנסת ליהודי תימן בפרדסיה

13 מרץ

שערי ציון – שאמי, רחוב יונה פישר 20, פרדסיה

היכל שלמה – שאמי, רחוב שבזי 4, פרדסיה

תורת משה – שאמי, רחוב היונה פינת שבזי, פרדסיה

מגן אברהם – שאמי, סמטת התור, פרדסיה

0