r גילויים וחידושים שפורסמו בקבצי "הלכה ומסורה" - נוסח תימן

גילויים וחידושים שפורסמו בקבצי "הלכה ומסורה"

23 ינואר

קובץ ח'
חקירה ודרישה
מחקרים במורשת תימן. על הספר ראשי בשמים לרבינו בעל השתילי זיתים. וגילוי על חכם חדש שלא פורסם עדיין ממנו………………….. ראה באורך בקובץ ח' עמוד. קלא


קובץ ט'
עם הספר
על ספרים וסופרים – ספר תורת הזבח כת"י …………………. ראה באורך בעמוד.  קעט


חקירה ודרישה
מחקרים במורשת תימן. פרסום ראשון. א. עוד גילוי מהשמים לרבינו בעל השתילי זיתים, [עמ' קסז]. – ב. עדות על סייעתא דשמיא מיוחדת במעשה שהיה עם רבינו בעל השתילי זיתים בהיותו שו"ב, [עמ' קסט]. ב. עוד בענין רבי דוסא, [עמ' קע].


קובץ י'
עיוני תפלה
ביאור חדש לשיר "אדון הכל" למהר"ש שבזי זיע"א ……………………… קסט.


קובץ יא'
חקירה ודרישה
מחקרים במורשת תימן. פרסום ראשון. תגלית חשובה !!!
כת"י ספר "יראת ה'" לכמהר"ר זכריה בן סעדיה קורח זיע"א ………….. ריג

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0