r גליון 'גנזי מלכים' י"ט - נוסח תימן

גליון 'גנזי מלכים' י"ט

19 מרץ

הננו שמחים להגיש בפניכם גליון 'גנזי מלכים' י"טלפרשיות ויקהל פקודי – ויקרא 
גליון מיוחד לאור נגיף הקורונה ל"עראו כעת בעמ' 3
*

יריעה מיוחדת לרגל יומא דהילולא של המקובל האלוקימרנא ורבנא רבינו חיים סנואני זיע"אראו – עמ' 1
*

פרויקט מיוחד!ספר התורה של עם ישראל להצלה מנגיף הקורונה ל"עבשיתוף 'המאורות' המרכז הרוחני ליהדות תימןפרטים – כעת בעמ' 4
*

שימו לב!חדש חדש! ניתן לצפות כעת בשידור חוזר לכל מהלך כינוס רבנים ומורי הוראה בשיתוף קופת חולים 'כללית' – לחצו כעת כאן
*אנו שמחים לבשר כי בסייעתא דשמיא, אנו זוכים להשיקלראשונה בהיסטוריה – בשיתוף עם חברת 'ימות המשיח' פתרונות תקשורת
אמירת פיטום הקטורת ברוב עםכפי שידוע מגדולי הדורות מצוקי ארץ זיע"א, כי בכוח סגולת אמירת פיטום הקטורת, לבטל גזרות קשות מגפות ודבר רח"ל  

מה שעליכם לעשות כדי להצטרף לאמירת פיטום הקטורת ההמונית היא:לחייג כעת לקו התפילות שיעורים שיחות ודרשות על ה'קורונה'8416* / 03-30-8888-5 שלוחה 0>2והצטרפו למאות ואלפים שלוקחים על עצמם את אמירת פיטום הקטורת להצלת עם ישראל מנגיף הקורונה ל"ע

בברכת 'והסירותי מחלה מקרבך',מערכת המאורות

0