r הברכה - נוסח תימן

הברכה

23 ינואר

"יעבדוך עמים וישתחוו לך לאמים" (בראשית כ"ז, כ"ט), ברכה זו ועוד ברכות נ וספות מברך יצחק אבינו ע"ה את בנו יעקב אבינו ע"ה בפרשתנו.


אבותינו יהודי תימן נהגו להשתמש בברכה זו כאשר הגישו לאדם ליטול ידיו לסעודה ע"י כך שהיה אומר הנוטל: "יעבדוך עמים" והמגיש עונה "וישתחוו לך לאמים", לאבותינו היו ברכות יחודיות כמעט לכל דבר, וברצוני להציג את חלקם בפניכם:


כשמצא את חבירו לפני התפילה מברך: "צפרך טוב", וחבירו עונה "צפרך טוב ומבורך". כשמצא את חבירו עונה "צפרך טוב ומבורך". כשמצא את חבירו ביציאתו מהתפילה מברך: "תשמע תפלתך". וחבירו עונה "ואתה תיענה ותיעתר בתפילה". כשחבירו בא לביתו מברך: "ברוך  הבא", וחבירו עונה "ברוך הנמצא". מי שמגישים לו מים אחרונים מברך: "תרום ידיך על צריך", והמגיש עונה "וכל אויבך יכרתו". כשאדם מתעטש אומר לו: "אסותא", והמתעטש עונה "ברוך תהיה, לישועתך קיויתי ה'". כשפוגש את חבירו בערב מברך: "רמשך טוב", וחבירו עונה "רמשך טוב ומבורך", כשנפטר מחבירו בלילה מברך: "תלין בטוב", וחבירו עונה "תקיץ בישועה ורחמים". כשפוגש את חבירו בראש חודש מברך: "חדש טוב עליך", וחבירו עונה "ועליך ועל כל ישראל טוב ומבורך".


ועוד עשרות ברכות, אך אין באפשרותי להציגן. "יהי רצון שנמשיך לברך האחד את השני בברכות אלו, וע"י כך נתברך בכל הברכות הכתובות בתורה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0