r הגאון רבי יוסף קאפח זצ"ל - נוסח תימן

הגאון רבי יוסף קאפח זצ"ל

23 ינואר

לחץ כאן


קטע משיעור בו מארי יוסף מלמד באיגרתו של הרמב"ם לתלמידו האהוב ר' יוסף בן יהודה. דברי הרמב"ם נוקבים, ומלמדים אותנו הרבה דרך ארץ. 


 


 

0