r הודעה משמחת - נוסח תימן

הודעה משמחת

23 ינואר

שמחים אנו להודיע לציבור הקדוש שבמהלך שבוע זה יצא ספר שתילי זתים כרך עשירי על הלכות חנוכה ופורים.


בכרך זה הוספנו ספר נוסף חדש ובו קיצור הלכות ומנהגים עם הערות ז"ר זהב סביב, והרבה חידושי דינים


צירפנו את שני הספרים בכרך אחד כדי להוזיל את העלויות ללומד.


בספר תמונות מרהיבות של פרטי ההלכות הממחישות ללומד את ההלכה

0