r הופיע ויצא לאור קובץ שפתי מלך גיליון ו' - נוסח תימן

הופיע ויצא לאור קובץ שפתי מלך גיליון ו'

7 אפריל

מאסף תורני בית ההוראה 'המאורות' | פסח ה'תש"פ | חקרי ופסקי הלכה בענייני חג הפסח בצל נגיף הקורונה

ברגשי גיל ועוז הננו שמחים לבשרהופיע ויצא לאור עולםקובץ שפתי מלך 
גיליון ו' | פסח ה'תש"פמאסף תורני במשנת רבני בית ההוראה 'המאורות' שליט"א

חקרי ופסקי הלכה בענייני חג הפסח בצל נגיף הקורונהבהלכה ואגדה
בין הנושאים המדוברים בקובץ בהרחבה ובבירור נפלא:• הכשרת המטבח והכלים לפסח הלכה למעשה• דינים והנהגות לעריכת ליל הסדר בצל הקורונה• מכירת חמץ כהלכתה
קונטרס 'חס ושלום' מאת מרן הגאון רבי שלמה קורח זצוק"ל
תובנה והשקפת עולם בצל מאורעות התקופה | נדפס לראשונה בקובץ זה.
• שאלות נפוצות בענייני השעה בצל מגיפת הקורונה
• בירורי הלכה בדיני ממונות הבאים מחמת מגיפת הקורונה• הנחיות הלכתיות בעקבות מגיפת הקורונה
מיוחד! סיקור מיוחד על הנעשה והנשמע וחדשות 'המאורות' – תשרי ה'תש"פ – ניסן ה'תש"פועוד שלל מאמרים מרתקים בהלכה ובאגדה

לאור המצב!הודפסו כמות מצומצמת מהקובץ, ולתועלת הרבים מצורף כאן קישור להורדה ישירה לעיון וללימוד בחג הפסח.העבר הלאה לידידך וחברך, ושתף אותם בתכנים הנפלאים והנדירים.
לצפיה כעת בקובץ הנוכחי – לחצו כאןלהורדת הקובץ הנוכחי בג'מבו מייל – לחצו כאן
בהמשך יהיה ניתן להשיג את הספר מודפס אי"ה. פרטים יבואו.
ניתן עדיין להקדיש ולהנציח את שמות יקירך על גבי קובץ זה לזכרון עולםלפרטים והנצחות, פנו למערכת במייל חוזר, או בטל' – 052-7199-650
*מיוחד!לאור המצב ולזיכוי הרבים, מצורף קישורים לצפיה בגיליונות קודמיםלצפיה בטעימות מתוך קובץ שפתי מלך גיליון ה' – לחצו כאןלצפיה והורדת קובץ שפתי מלך גיליון ד' – לחצו כאןלצפיה והורדת קובץ שפתי מלך גיליון ג' – לחצו כאן

בברכת חג פסח כשר ושמח!מערכת 'שפתי מלך'שע"י בית ההוראה 'המאורות'

0