r
  • 03-6781444
  • א-ה 10:00-21:00 | יום ו' 9:00-14:00
  • בירנבוים 26 בני ברק

"הלכה ומסורה" כתב העת התורני ליהדות תימן

23 ינואר


    פתח דבר


 


 


"הלכה ומסורה" – כתב העת התורני ליהדות תימן, היוצא לאור ע"י מפעל "ארחות הלכה", אשר מיום הופעתו קנה לו את מקומו כקובץ המרכזי להלכה ומסורה, מאת גדולי רבני העדה, פרסום גנוזות חשובות, ומאמרי הלכה.


גולת הכותרת הינה מדור "הלכות ומנהגים" עפ"י פסקי מאורי גולת תימן, ושאר הפוסקים אשר מפיהם אנו חיים, אשר בו באו תמצית ההלכות בלשון השווה לכל נפש, וביחוד כלל המנהגים שהיו במחוזות השונים בגולת תימן על כל גווניה עפ"י מה שקבלנו מהרבנים הגאונים מאורי העדה שליט"א, ומעוד הבקיאים היטב במנהגים, כפי מה שקיבלו וביררו במשך עשרות בשנים, וכפי שנתבררו מפי זקני תורה שנותרו לפליטה.


אין זה סוד שדורנו זה, הוא הדור האחרון שבו עדיין ניתן להתחקות על אי אלו מן המנהגים השונים, דבר שלצערנו לא יהיה ניתן לעשות כנראה בעוד עשור או שניים. נמצא שמפעל זה מהוה שימור והנצחה למנהגים, וחשיבותו גדולה לאין ערוך[1].


כפי שנוכחנו לראות, הקבצים הקודמים נתקבלו בשמחה ובקורת רוח מרובה, בציבור שוחרי התורה והמסורה, די בכל אתר ואתר.


כמו כן נתקבלו במערכת פניות ובקשות רבות, המעידות על הציפיה ועל הצימאון הרב בקרב הצבור לקבצים נוספים המאירים את תורת חכמי תימן, הלכותיה ומנהגיה. וכן הוצאה מחדש של קבצים קודמים שאזלו, ואכן ברצוננו להוסיף עוד כהנה וכהנה, השם יתברך יהא בעזרנו להפיק מחשבתנו אל הפועל.


אך בהיות אשר אין הקומץ משביע את הארי, והוצאת כל קובץ והפצתו לזיכוי הרבים בבתי כנסיות בכל רחבי הארץ, עולה און והון רב, נבא בקריאה לכל אשר קובץ נפלא זה יקר ללבו, שיטה שכם להשתתף עמנו בהוצאות הרבות, וזכות הרבים תלויה בו[2].


 


הקובץ הט"ו הוקדש לאורו ולזכרו של כמוהר"ר יחיא יצחק הלוי זצ"ל[3], שהיה הרב הראשי וראב"ד ק"ק תימן והיה תל תלפיות לשאלות שהריצו לפניו מכל רחבי תימן לארכה ולרחבה, והעמיד הדת על תילה. ובכך למרות שבשאר הקבצים הוקדשו הדברים בדרך כלל סביב ענין אחד, או ענייני דיומא, בקובץ זה הוקדשו רוב הדברים סביב דברי תורתו בעניינים שונים, וכן המדורים השונים עוסקים סביב אישיותו, ותורתו, או הקרובים אליו. כל זאת לפי בקשת ידידינו עוז, איש חיל רב פעלים לתורה ולתעודה, ה"ה נינו הרב הגאון רבי אבירן יצחק הלוי שליט"א דיין ביה"ד הרבני בתל אביב, וראש מכון החיים והשלום, שעומד לימינינו בכל עת לעזרה וסיוע בכל תחום, מלבד אשר רב חלקו בקבצים קודמים. ואיתו עימו הרה"ג רבי אמיתי גדסי שליט"א ראש ארגון שערי הלכה, שנרתמו למערכת הקובץ להגדיל תורה ולהאדירה, והודות לסיועם הנמרץ אנו רואים את קובץ זה יוצא לאור עולם. ועל כך תודותינו, וברכותינו שיהי ה' עימם, ובכל מעשיהם ישכילו ויצליחו, אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד, אכי"ר.


 


שלמי תודה בראש ובראשונה לקוב"ה הנותן ליעפים כח, ולאין אונים עצמה ירבה, כן יה"ר שימשיך להשפיע טובו עלינו למען עשות רצונו כרצונו, בלב שלם ובנפש חפיצה, ושיזכינו להמשיך מפעל קדוש זה, בנחת והרחבת הדעת אכי"ר.


 


כן נכפול כאן תודתינו לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א, המקדישים מזמנם למען נזכה את הציבור בדברי תורתם ובתשובותיהם המחכימות, ובמיוחד לכה"ר הגאון רבי שלמה קורח שליט"א זקן רבני תימן ומח"ס עריכת שולחן – ילקוט חיים ושא"ס, העומד לימין המערכת בכל עוז, ולכה"ר הגאון רבי אברהם אריה שליט"א, רב ביהמ"ד "תורה והוראה" ב"ב, על סיועו בכמה עניינים, יה"ר שיזכו להאריך ימים על ממלכתם בבריות גופא ונהורא מעליא אכי"ר.


 


כמו כן תודה מיוחדת להרב הגאון רבי חזקיהו דחבש שליט"א, רב ק"ק "שתילי זיתים" ראש העין, ומח"ס באר מרים ג"ח, על עידודו הנלהב בכל הוצאת קובץ, וסיועו בכל הניתן, ובהפצתו בלב טוב ונפש חפיצה. יה"ר שיזכה להמשיך לדלות ולהשקות מתורת רבינו מהרד"ם זיע"א לרבים, בשיעוריו ובספריו, יפוצו מעינותיו חוצה, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, ברוב שלוה ונחת, אכי"ר.


כן נודה להרה"ג רבי יוסף צברי שליט"א רב קהילת חניכי הישיבות רובע C אלעד, ומח"ס ויען יוסף תורת ערלה ושא"ס, על סיועו בכמה עניינים, ובפרט על הפנינים הנפלאים שליקט מחכמי תימן, יה"ר שיפוצו מעינותיו חוצה, אכי"ר.


תודתינו לידידינו ראש וראשון לכל דברים שבקדושה, הר"ר פנחס קרני שליט"א, על סיועו החשוב, יה"ר שיזכהו הקב"ה ברוב שפע טובה וברכה, ויפתח להם שערי פרנסה וכלכלה, ויזכם בזש"ק במהרה, וישלח להם רפואה שלימה במהרה אכי"ר.


 


לעוזרים והמסייעים היקרים כל אחד בשמו יקבנו ובפרט להר"ר ינון אברך שליט"א, הר"ר אליעזר קרואני שליט"א, הר"ר ישי שלום שליט"א, הר"ר אליעד שמעון שליט"א, הר"ר אבנר שרעבי שליט"א, וכן לחברים השותפים עימנו בכל פעולותינו אשר הצטרפו במבצע השותפות, ועוד רבים שתקצר היריעה מלפורטם, אשר עושים עבודת קודש חשובה מאוד, אחד המרבה ואחד הממעיט.


כמו כן תודה מרובה לידידינו העומד לימין המערכת בהרבה עניינים בלב טוב ונפש חפיצה, ה"ה אדם בן נון הי"ו שמהווה מפעל שימור מסורת תימן בקריאה ודקדוק בפרט, רבים זכויותיו, ועדת תימן חבה להודות לו על מאמציו הכבירים בהנחלת המסורת לדורות הבאים, והצלתה מתהום הנשיה, יה"ר שיפוצו מעיינותיו חוצה, ויזכה לברכה והצלחה בעבודתו עבודת קודש, ובכל מעשי ידיו, מתוך שלוה ונחת. אכי"ר.


עוד נודה בכל לב לעומד בראש מערכת העלון החשוב והותיק "ענפי התורה", ה"ה השה"ט ר' תמיר גידן הי"ו, שבכל פעם ופעם, נענה לבקשתינו להיות לעזר ולאחיסמך, בכמה עניינים בעין טובה, ולב מבין, יה"ר שיהי ה' עימו ובכל אשר יעשה יצליח אכי"ר. 


וכן נביע תודתינו לעומד בראש "נוסח תימן" להגדיל תורת חכמי תימן ולהאדירה, ה"ה השה"ט ר' שגיב מחפוד הי"ו, שכל העושים והמעשים בעדתינו זוכים ממנו לטוב עין, בהרבה עניינים, ובהשראתו צוות "נוסח תימן" שבראשם ר' יוני סעדי הי"ו מסייעים בעדינו בסבר פנים יפות, ישלם ה' פעלכם הטוב, ותהי משכורתכם שלימה מעם ה', ובכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו אכי"ר.


 


בברכת התורה


מערכת "הלכה ומסורה" 


 


 
[1] כאן המקום לבא בקריאה לכל המוכן להתמסר לענין חשוב זה, ולברר בעצמו מנהגים מפי זקני תורה שמכיר ממשפחתו או משכונתו, שיזדרז ויפה שעה אחת קודם, והמעוניינים בסיוע בקבלת שאלות מסודרות יפנו אלינו ובעז"ה נשלחם.


[2] ראה להלן ע' יב.


[3] ואמנם כבר הו"ל ספר "איש ימיני" ד' כרכים ועוד היד נטויה, עם זאת כמעט יש לומר שאינו רק מעט מזעיר ממה שניתן עוד לכתוב על אודותיו, בבחינת הפוך והפוך בה, ואכן בכל זמן מה מתגלים עוד ועוד עניינים חדשים ממנו. וע"כ בהחלט מן הראוי שיוקדש לדמותו ותורתו קובץ חשוב הקובע ברכה לעצמו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0