r הקריאות לימי פורים - נוסח תימן

הקריאות לימי פורים

23 ינואר

© כל הזכיות שמורות, מיועד רק להאזנה ואסור להעתקה.


תיקון פוריםמפטיר זכורהפטרת זכורפתיחה למגילה – "חסדי"קריאת המגילה


סיום


0