r הרה"ג בצלאל בסיס זצ"ל - נוסח תימן

הרה"ג בצלאל בסיס זצ"ל

23 ינואר

קווים קצרים לדמות הרה"ג רבי בצלאל בסיס זצ"ל


המנוח ע"ה נולד בשנת ה'תש"ח לאביו הדגול הגאון רבי יחיא בסיס זלה"ה מדייני ראדע בתימן ושם קיבל את ראשית חינוכו לתורה ויראת שמים. וכשגדל המשיך את לימודיו בישיבות הקדושות בארץ ישראל ובפרט בישיבת בית מאיר בב"ב בראשות הגאון רבי זלמן רוטברג זלה"ה כבר שם הצטיין בחריפותו ולמדנותו שהפליאה רבים שהתפלפלו אתו בסוגיות הש"ס.בהגיעו לפרק האיש מקדש נשא בת גדולים מרתא יהודית (הדסה) תבלחט"א בת הכה"ג רבי אהרן גמיל הלוי זלה"ה תלמיד חכם מפורסם וממנהיגי העדה בפרדס חנה ובנה את ביתו בראש העין ת"ו שם המשיך לשקוד על התורה בהיכלי התורה בכוללים בראשות רבי משה שטרנבוך שליט"א ועוד, ועד ליומו האחרון לא מש מאוהלה של תורה כשהוא ממשיך להפליא בריתחא דאורייתא כמו בחור צעיר את חביריו הת"ח בכולל ועם קושיותיו ותירוציו האיר את עיני הלומדים.


 


בד בבד עסק רבות אף  בהחזקת תורה והיה מְעַשֶׂה את הרבים לתמוך בתלמידי חכמים מאונם ולשם כך כיתת רגליו במקומות רבים ברחבי הארץ, ובמקביל גם עסק רבות בשידוכין והעמיד בתים רבים בישראל, וכל מעשיו היו לשם שמים ושלא ע"מ לקבל פרס. וזכה לסייעתא דשמיא בזכות מאור פניו לכל אחד  קטן כגדול שהיה משמח את הרבים (עיין תענית כ"ב) בהברקותיו ובמילי דבדיחותא. כל זאת עשה למרות שהיה מסובל ביסורים קשים בגופו שנים רבות אך מעולם לא התאונן עליהם וקיבל הכל באהבה.


 


 נלב"ע בז' אייר כשהוא מותר אחריו זרע ישרים מבורך ויראי השם.


תנצב"ה


תמונות משמחת שבע ברכות להרה"ג אלמוג שלמה אכלופי שליט"א נכד רבי אהרן גמיל הלוי


המנוח רבי בצלאל ז"ל נראה למטה בצד ימין ליד אחיו הגר"ע בסיס שליט"א
בריקוד של מצוה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0