r הרה"ג ישראל חנינה זצ"ל - נוסח תימן

הרה"ג ישראל חנינה זצ"ל

23 ינואר

נולד בשנת תרנ"ג למו"ר עט"ר איש חסד ורב הפעלים רבי סלימאן חנינה זצ"ל.
נפטר בחודש טבת תשמ"ג . השיב נשמתו לצור מחצבה רכה וענוגה כבימי נעוריה.
דבק בתורה ובמעשה חסד,זכה ויצק מים . תלמידו המובהק של הרה"ג  יהודה שרעבי זצ"ל.
היה בקי בתורת ה"חוול",דרש בנועם, הסמיך לשחיטה וקרב את הבריות לעבודת ה' באהבה.
אוי לנו, נפלה עטרת ראשנו, אבד צדיק מארץ.


תנצב"ה

0