r ויקהל - נוסח תימן
23 ינואר

"ויקהל משה.. ויאמר אליהם אלה הדברים אשר ציוה ה' לעשות אותפם. ששת ימים תיעשה מלאכה וגו' " (לה, א-ב)


סמיכות הכתובים באה לרמוז: אם אתם עושים רצונו של מקום תיעשה מלאכתכם ע"י אחרים, ואם לאו-ע"י עצמכם.


"אלה הדברים"-אלה כמו זה, כמורה באצבע, הדברים- דברי תורה. והיינו, כשאתם עוסקים בתורה ומקיימים אותה, אז "וביום השביעי יהיה לכם קודש" כלומר, יהיה לכם מצד עצמכם תוספת קדושה מימי החול מלבד קדושת השבת עצמה. והקדושה של ימי החול שנתווסף בה ע"י קיום המצוות ועסק התורה, לכך נעשית השבת צינור לימות החול, וכל השומר את השבת כהלכתה, בוודאי שהשבת משמרתו מכל נזק ומכל חטא בימי החול.


 


(עץ חיים-לרבי סעידא ב"ר חיים לאנדאף זצ"ל)


 


 


"ששת ימים תיעשה מלאכה ובום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לה' וגו'" (שם)


מה ראה משה שציווה את בני ישראל על השבת אחר מעשה העגל?


כי בשבת כתוב "ביני ובין בני ישראל" (לעיל לא, יז), שלא יחשבו בנ"י שלאחר מעשה העגל שאמרו עליו: "אלה אלהיך ישראל" (שם לב, ד). שכבר הפסיקו הציווי של הקב"ה במעשה העגל. לכך בא משה וזירזם ואמר: "יהיה לכם"-לדורות. ועוד. שהבטיח להם שכל מי שהוא שומר שבת ואפילו הוא כדור אנוש, הקב"ה מוחל לו כל עוונותיו. שנאמר "אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה שומר שבת מחללו"- אנוש, אפילו כדורו של אנוש. מחללו, אל תיקרו מחללו אלא מחול לו.


עוד, "אשר ציווה ה' לעשות אותם" – אתם כתיב, אמר הקב"ה משה, אמור להם לבני הוו יודעים שלא הוצאתי אתכם ממצרים אלא על-מנת שתשמרו את השבת. וע"כ הוא אומר במקום אחר "על כן ציווך ה' אלהיך לעשות את יום השבת". אתם חייבים לעשות את יום השבת, כאשר ציווך ה' אלהיך.


 


(ילקוט רועים-לרבי יחיא עומייסי זצ"ל)


 


"ויקהל משה את כל עדת בנ"י וגו'. ששת ימים תיעשה מלאכה וגו'. ויאמר משה אל כל עדת בנ"י לאמר וגו'. קחו מאתכם תרומה לה' וגו'" (שם, א-ה)


בספר "עולת שלמה" הביא שמועה בשם הרב (?) לפרש פסוק זה כך: ציווה הקב"ה להקהיל את ישראל לנדבת המשכן שנאמר "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל"- לבדם חוץ מהערב-רב, שאין רצונו של הקב"ה בנדבת הערב רב. אמנם גם הערב רב באו עימהם. מה עשה משה בחכמתו? התחיל ופתח להם במצוות שמירת שבת- "ששת ימים תיעשה מלאכה", אמרו הערב-רב זה לזה: 'כך דרכו של בן-עמרם, בכל עת ובכל סדר ובכל זמן מזהיר אותנו על מצוות השבת. עד כמה פעמים יהיה בה ומזהיר על כך? פעם אחת תספיק'. מיד נשמטו הערב רב אחד אחד והלכו להם. כיוון שראה משה שהלכו להם, מיד פתח לישראל בנדבת המשכן, שנאמר: "ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמר וגו' קחו מאתכם תרומה"- ולא מאת הערב-רב.


 


(עולת שלמה – בשם הרב שמו נעלם זצ"ל)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0