r ולשממות ציון אשב בחושך.. - נוסח תימן

ולשממות ציון אשב בחושך..

23 ינואר

לצפייה בחלון נפרד לחץ כאן

על היכלי חבלי כנחש הולך. ולשממות ציון אשב בחושך: ולשממות


יכבה נרי. יום בו מאורי הועם: יום החריב עירי. היא רבתי עם: יום זעם ורעם. היום ההוא יהיה חשך:  ולשממות


שומם בחיל. אשב על נאוה נוה: תמיד אוחיל. עד בוא נגיד ומצוה: יום יום נקוה. לאור והנה חושך: ולשממות


רפדתי אני. בחשך את יצועי: נהי ואני. הלא הם שעשועי: אל כי שם מסעי. ועל נתבותי חשך: ולשממות


אל אדיר נאור. ישלח מזור למזורי: הוא יוצר אור. אור כקדם יאיר אורי: יהל נרי. לאורו אלך חשך: יהל


 


הוקלט בבית כנסת משכן אהרן בירושלים בשנת תש"ע

0