r ועידת דחופה בירושלים - נוסח תימן

ועידת דחופה בירושלים

23 ינואר

מסורת הניקור בטהרתה


ועידת דחופה בירושלים של היושבים ראשונה במסורת הניקור, אצל הגאון הגדול הגרי"ט וויס גאב"ד העדה החרדית


 


לפני ימים מספר התקיימה פגישה חשאית בעניני חיזוק הניקור והשחיטה בארץ הקודש, בביתו של הגאב"ד דירושלים, רבי יצחק טוביה ווייס שליט"א, בנוכחות גאב"ד בד"ץ "יורה דעה" הגר"ש מחפוד שליט"א, ראש ביהמ"ד תבואות שור הגרי"א יאקאב שליט"א, והגרש"י הירש שליט"א העומד בראש מערכת השחיטה בכשרות העדה החרדית.


בפגישה לובנו נושאים העומדים בראש עולם הכשרות, והיא יוחדה בעיקרה לפירצה הנוראה בחוצה לארץ, בה אינשי דלא מעלי הסמיכו מנקרים חסרי ידיעה בהלכות הסבוכות של תורת הניקור. עובדות מחרידות הועלו בפגישה אודות קלי דעת אלו, שהאכילו חלבים דאורייתא לרבבות אלפי ישראל, בתואנות שווא שכביכול מדובר במנהגים שונים שקיימים אצל אותן קהילות.


או אז הועלה זכרו של הגאון ה'קנה בושם' זצ"ל נושא משא הכשרות בירושלים, אשר לחם בעוז ולא נשא פנים אף לאנשים של צורה ואסר עליהם בכל תוקף לנגוע בקצהו של נושא זה.


הגר"ש מחפוד שליט"א הציג את ספרו הייחודי 'יד שלמה' העוסק בתורת הניקור הקדמי והאחורי הלכה למעשה, והדגיש בפני הגאב"ד שליט"א כי ספר זה הינו פרי נסיונו במשך למעלה מחמישים שנה, וקבלתו מבכירי המנקרים בדורות הקודמים אשר העתיקו שמעתתא דמסורת השחיטה בירושלים מאת הגרש"ס והמהריל"ד זת"ל, מסורת אשר נתקבלה על כלל ועדי שחיטה בעיה"ק ובהם ראשי השחיטה הספרדית בקרתא קדישא הגר"מ מיוחס הגר"ע יאיר והגר"י מונסה זצוק"ל.


גם נושא "העוף הקרח" עלה לדיון הלכתי, כאשר הגאב"ד שליט"א התעניין בנושא מסורתו של העוף. הגר"ש מחפוד שליט"א תיאר את התהליך שעבר אותו העוף עד לנשירת נוצותיו, וציין כי זן העוף הנ"ל נמצא בתוך מסגרת המסורת, אולם הכרעת גדולי ישראל ובראשם מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א הייתה להרחיקו, כדי לשמר מסורת השחיטה ללא כל שינויים בגוף העופות. 


באשר לטיפול בנושאי ניקור הבשר, הועלו רעיונות שונים ואכן הותוו  דרכי פעולה שונות שיצאו לפועל מיידית, אולם הגאב"ד שליט"א הפטיר כי העצה הטובה ביותר היא 'והעמידו תלמידים הרבה', כשהוא מפציר בשומרי החותם להשקיע בהפצת המסורת אצל תלמידים רבים יראים ושלמים, ועי"כ תרבה הדעת ובהעלות האור הבהיר של המסורת המקודשת ינוס הערפל והחושך.


הגאב"ד התעניין בפעולותיו של הגר"ש מחפוד שליט"א כשהגרי"א יאקאב שליט"א מסבר את אזנו אודות קהילתו הקדושה המתנוססת לתפארת בב"ב, והוא הביע סיפוק גדול למשמע הדברים וציוה להמשיך ביתר שאת את כל המסורה האמיתית בטהרתה כשהוא מלווה את את הנאספים עד במעלה גרם מדרגות ביתו ומרעיף עליהם ברכות חמות להצלחת מעשה ידיהם.


 


להגדלה לחץ על התמונות…

 


 


 


 


 


צילומים: עוזי ברק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0