r חג השבועות - נוסח תימן

חג השבועות

23 ינואר

חג מתן תורתינו —  חג השבועות


 


בעמדינו לקראת חג השבועות חג מתן תורתינו יש להתבונן בזה שידוע שאין תאריך לחג זה כלל קבוע בתורה, ואין שמו קבוע ג"כ בשם חג כלל, ולכאורה יפלא שדוקא חג זה היה צריך להיות החג המדובר ביותר והחשוב ביותר שהרי בו ניתנה תורה, ואם לא בריתי יומם וגו' לא שמתי, ויש כמה תשובות בדבר יעוי' בספרים, ואחד הדרכים הוא שבאתה התורה ללמדינו בזה, שלימוד התורה וקבלתה צריכי הכנה ואינו כקביעות בסתמא וכשאר חכמות, וכמש"כ הרמח"ל בספר דרך ה' [חלק ד סוף פרק ב בתלמוד תורה אות ז] ואולם מי שמטהר ומקדש עצמו במעשיו, הוא ימשיך בתלמודו השפעה כשיעור ההכנה שהכין את עצמו, וכשיעור שירבה בהכנה כן ירבה יקר התלמוד וכחו. והוא מה שמצינו בחכמים הקדמונים, שתורתם היתה מעטירתם כח גדול ונותנת להם מעלה ויקר, מה שלא נמצא בדורות האחרונים, מפני יתרון הכנתם על הכנת האחרונים. וכבר אמרו על יונתן בן עוזיאל, שבשעה שהיה עוסק בתורה כל עוף שהיה פורח עליו היה נשרף, מפני עוצם השראת השכינה שהיתה שורה עליו על ידי לימודו" עכ"ל. יעו"ש עוד בכל הפרק. וממילא כפי אשר יהיה דרגת ההכנה לתורה כן תהיה קבלתה וממילא שמו של החג שהוא מורה על מהותו, בתורה נקרא ע"ש השבועות [עי' במדבר כח-כו] וע"ז קוראין אותו חג השבועות, ושם זה אומר להדיא שע"פ הכנת השבועות שקדמו לו יהיה משמעות החג עצמו, ומה שבתפילה אנו אומרים שמו חג מתן תורתינו נ"ל שמאחר שאנו מדברים לקב"ה בזה להראות חיבת התורה אנו אומרים כן. ועוי"ל שהתפילה עצמה היא כהכנה עילאה לתורה וממילא בה מתבטא שם התורה כקבוע כיון שמיירי עם ההכנה.  ומה שבמשניות נקרא חג עצרת י"ל שקראוהו כן ע"ש האסיפה שהיו מתאספים בו לדרשא בחגים כידוע, ולהורות שבו צריך להתאמץ יותר משארא כיון שהוא יום מתן תורה [וכדלהלן].


ובאמת בחסדו וטובו הקב"ה נתן לנו כהכנה קודם את ימי הספירה שהם ימים גדולים ועצומים בבחינת כח השפעתם הרוחנית לטהרת האדם, ומשום שכמו שכשיצאו ישראל ממצרים והיו בשפל המדרגה במ"ט שערי טומאה והקב"ה העלה אותם בקפיצות גדולות שאינם ניתנות להבנה ותפיסה כלל, עד שהיו במדרגות עליונות כ"כ למעלה ממ"ט שערי קדושה, וביום קבלת התורה כאיש אחד בלב אחד כאדם הראשון קודם החטא כידוע, וברור שאין זאת רק מאיתו יתברך שהרי אילולי הקב"ה עוזרו אין האדם יכול לו ליצה"ר, ובפרט מי שהיה במצב של חטאים כ"כ כמותם, אבל הקב"ה השפיע כ"כ באותם הימים, כח קדושה וטהרה, כח תשובה לעלות מעלה לידבק בשכינה, ובכל יום ויום יש כח עצום שהעלה אותם מדרגה שלימה ויותר, והם הם ימי הספירה אלו ובכל דור ודור חוזרים אותם הימים עם כל השפעתם וכוחם אילינו, ויש בזה למתבונן עידוד רב לבא בשערי התשובה וההכנה לתורה בטהרתה, באשר הוא שם,  שעם ניצול הימים האלו וההכנה כדבעי ניתן להשיג מדרגות גבוהות מאוד, ואשרי אדם יתאמץ בך.


 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0