r חדש באתר! שירים לפסח בכת"י - נוסח תימן

חדש באתר! שירים לפסח בכת"י

23 ינואר

להגדלה לחץ על התמונה
   
צילום מדיואן כת"י של כמוהר"ר הגה"צ מארי יחיא אלשיך זצ"ל


באדיבות מכון "כנפי יונה – עטרת יחיא"


בעזרת ה' נמצאים כעת בעריכה הספרים מתורתו, ממוסריו, מתפילותיו ומפעליו של הגה"צ כמוה"ר מארי יחיא בכמוה"ר מארי נתנאל אלשיך זצללה"ה.בני המשפחה פונים ומבקשים מכל מי שיש בידו או בידיעתו כל סוג של חומר הקשור למורנו ורבנו זצ"ל, למשפחתו, או ל"בית אלשיך" {מכתבים, עובדות, קלטות, הסרטות, וכו'} שישתדל מאוד להודיענו ויזכה בזאת להיות שותף ביצירה המפוארה בעז"ה.


הכתובת למשלוחים, הודעות והנצחות: "מכון כנפי יונה – עטרת יחיא" דוא"ל: kanfeyona@gmail.com


 נייד: 0527670672   ת.ד. 8397 נתיבות


 

0