r חוברת תשרי התשע"א (ד') - נוסח תימן

חוברת תשרי התשע"א (ד')

23 ינואר

רגע… בהתבוננות ! –    הזמן…    לאוקמי גירסא –  פניני עיוני גירסאות,  בתפילה על הפרנסה הארוכה.


א.  גנוזות –  קטעים על ר"ה ויוהכ"פ- מכת"י תכלאל כמוהר"ר יצחק ב"ר אברהם ונה זיע"א.


ב.  שרשי מנהגי תימן –  כה"ר הגאון רבי אברהם אריה שליט"א. א, פיוט ה' שמעתי. ב, מקום הפיוטים בתפילת ר"ה ויוה"כ. ג, קול התרועה. ד, שופר של ראש השנה.


ג.   כתית למאור – ביאורים בדברי מאור גולת תימן רבינו השתילי זיתים זיע"א,  מאת הרב הגאון רבי חזקיהו דחבש שליט"א.  


ד. בירור הלכה –  כה"ר הגאון רבי  פנחס קורח שליט"א, בענין פיוט אחות קטנה בליל יו"ט שני של ר"ה, ובתוכו הובא צילום כת"י תשובה בענין הנ"ל למו"ז כמוהר"ר חיים קורח זיע"א. 


ה.  ביאור הפיוט אחות קטנה – מאת כה"ר הגאון רבי פנחס קורח שליט"א.  


ו. בירור הלכה –  הרב הגאון רבי עזרא קרואני שליט"א, בעניין אכילת כזית פת בליל יו"ט ראשון של סוכות.


ז.  בירור הלכה – כה"ר הגאון רבי אברהם שמן שליט"א, בענין מנהגי התקיעות במוסף של ר"ה.


ח. מקור התפילות –  פרקים מתוך הקונטריס סדר התפילה על הפרנסה.


ט. הלכות ומנהגים –  סליחות, עירובי תבשילין, ר"ה, ויוהכ"פ.


י. איש על העדה  – מאמר על כמוהר"ר הגאון רבי יוסף צובירי זצ"ל, לרגל עשור לפטירתו. מהרב הגאון רבי אברהם בן משה שליט"א.


ועוד… מדור חמדה גנוזה, מתגובות הקוראים לגליונות קודמים, הקמת ארגון ועמותת אמת ליוסף. ועוד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0