r חזון עובדיה - נוסח תימן

חזון עובדיה

23 ינואר

בית כנסת חזון עובדיה הינו הוותיק ביותר בשכונת כפר גבירול ברחובות ולאחרונה שונה שם בית הכנסת ל


חזון עובדיה
ע"ש הרה"ג עובדיה דמתי זצ"ל 
מחכמי תימן


נוסח "שאמי"
שחרית בחול- 05:45 (ה' מלך) שיעור בין מנחה לערבית ע"י הרב מזרחי.
שחרית בשבת-06:45 (ברוך שאמר).
 יו"ר אבינועם דמתי  052-2562399
כפר גבירול 36 רחובות

0