r חידון לימי הפסח - נוסח תימן

חידון לימי הפסח

23 ינואר

א  מבשר הגאולה אשר יבוא לפני המשיח ויתרץ קושיות ובעיות (כולל


    השאלה אם לשתות  4 או  5 כוסות יין בפסח).                          


 


ב   מאכל בצלחת הסדר אשר מסמל את קרבן החגיגה בפסח, שהיה נהוג


    בזמן שבית המקדש היה קיים. כיום הוא זכר לחורבן המקדש.


 


ג   מי אמר (בהגדה): "כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי


    חובתו – ואלה הם: פסח, מצה ומרור".                                                    


 ד מהו הפזמון החוזר לפיוט, שמתחיל במילים אלו: "כמה מעלות טובות


    למקום עלינו – אילו …"


  


ה  מי זאת ה"היא שעמדה"?   


 


ו   מהי המצווה מן התורה שממנה התפתחה ההגדה של פסח?            


 


ז   מהו הסמל לקרבן הפסח בצלחת הסדר?                                     


 


ח  מה מבקשים מה' שישפוך על הגויים אשר לא ידעוהו?  


 


ט  הפיוט "אדיר במלוכה" כתוב באקרוסטיכון – לפי סדר ה-א.ב. איך מכונים    


    המלאכים (נאמני ה') באות ט'?                                                    


 


י   מיהו זה שנסב לאחור בצאת ישראל ממצרים?   


 


כ   מהו  ה – "אחד עשר מי יודע?"


 


ל   מיהו זה "שביקש לעקור את הכול"?                                           


 


מ  "מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי


    טרפון שהיו מסובין בבני-ברק, והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו


    הלילה"… התל של בני ברק העתיקה נמצא ליד צומת כבישים ידוע. מה


    שמו?


                                                                                               


נ   מהו החודש שבו נגאלו ישראל ובו הם גם עתידין להיגאל?             


 


ס  ששה – מי יודע?                                                                     


 


ע  מהי המילה הפותחת את התשובה לשאלות הילד ב"מה נשתנה"?


      שאלה נוספת ב – ע


ע  מה היו אבותינו "מתחילה" – לפני "שקרבנו המקום  


 


פ  איך צריך אתה (האב) לנהוג עם הבן הרביעי שאינו יודע לשאול?        שאלה נוספת ב – פ


פ  מה בנו בני ישראל לפרעה במצרים?                                                                                                    


צ  מהו כינויו של האפיקומן בהגדה?                                              


 


ק  מה ששואל הילד הקטן בפתיחת הסדר?


    שאלה נוספת ב – ק                       


ק  ההגדה מסתיימת בששה מזמורי הלל מתוך ספר תהילים. מה הקשר


    שלהם לאות  "ק"?        


 


ר   "כל דכפין" פירושו: כל מי ש…                                          


 


ש  מהי המגילה הנקראת בחג הפסח.?                                   


 


ת  מיהו ששתה את המים בחד-גדיא?  

0