r חיי שרה - נוסח תימן
23 ינואר

מה שזכתה שרה אמנו שיזכרו שני חייה ולא מצאנו שנזכרו שני חיי אשה אחרת זולתה, נראה שהטעם הראשון הוא מפני שהיתה מגיירת את הנשים כמו שאמרו רז"ל (ב"ר פל"ט יד) אברהם אע"ה מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים. עוד אפשר לומר שזכתה מטעם גמילות חסדים שהייתה עושה, שהרי נראה מהכתוב שהיא היתה אופה לאורחים בעצמה, אף עפ"י שהיה לה שפחות הרבה, שהרי אבאע"ה אומר לה מהרי שלוש סאים קמח סולת לושי ועשי עוגות, הרי שהייתה אופה היא בעצמה וזה לאהבת ג"ח. ואף אע"י שהיתה כבר בת תשעים שנה היתה היא מכינה את האוכל לאורחים ומכל שכן לדברי רז"ל (ב"ר פמ"ח יב) שהם היו תשע סאין. ועוד שמעתי טעם שהכתוב רמז קנין המערה באיזה שנה היה הקנין כי למדו חז"ל (עי' ב"ר פנ"ח ח) כל דיני השטר מויקם שדה עפרון וכו'. נשאר לנו ללמוד התאריך איפה נרמז. יוצא שנקנית המערה בשנת בפ"ה לבריאה, כי המבול היה בשנת אלף ותרנ"ו שנה לבריאת העולם, ונח היה בן שש מאות שנה וחיה עוד שלוש מאות וחמישים שנה הרי שמת נח בשנת ב"ו [=ב' אלפים ושש שנים] לבריאת העולם. ואברהם אע"ה היה בן נ"ח שנים כשמת נח, ושנת המאה לאב"א שנת במ"ח לבריאת העולם. ויצחק אבינו ע"ה נולד בשנת המאה לאברהם אבינו, צרף עוד ל"ז שנים של שנת העקידה, נמצא שהמערה נקנית שנת בפ"ה לבריאת העולם. ואפשר לתת סימן לזה, בפ"ה מלא אנחנו יכולים לומר שנקנית מערת המכפלה בכסף מלא.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0