r ירמיה - נוסח תימן
23 ינואר

בירמיה פרק ל"ג כ"ה – כ"ו נאמר כה אמר ה' אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי. גם זרע יעקוב ודוד עבדי אמאס מקחת מזרעו משלים. נתבאר בל"ב מידות (של ר"א בנו של ריה"ג מידה כ') "שמלת יעקב במקום אהרן, שהרי הוא מדבר על הכהנים ועל בית דוד כמו שדבר בפסוקים הראשונים. ונראה לומר כי מה שאמר הכתוב יעקב ולא אמר אהרן, הוא כדי לכלול גם הלוים, והראיה שהרי הוא אומר בפסוק כ"ב בפרק זה ואת הלוים משרתי אותי. ואעפ"י שגם הכהנים נקראו לוים כי הם משבט לוי, וכן אמרו חז"ל בכ"ד מקומות נקראו הכהנים לוים, מ"מ כאן נראה שהכתוב רומז ג"כ על הלוים שהרי הוא אומר בפסוק שלפניו (פסוק כ"א) ואת הלוים הכהנים משרתי, ולא אמר כרגיל הכהנים הלוים אלא הלוים הכהנים, לכלול גם את הלוים, כאלו אמר הלוים והכהנים משרתי. ומה שהזכיר יעקב כי הוא הראשון שבחר בשבט לוי להיות משרתי ה' ומורי התורה כמאחז"ל (תנחומא קרח סי"ב) על פסוק (בראשית כח כב) וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך שאפילו מהבנים הוציא מעשר וזהו לוי. שאם תמנה למפרע מבנימין עד לוי תמצא שלוי הוא העשירי. ורמז לדבר כי יעקב בחר לו י-ה (תהלים קלה ד) לרמוז שיעקב בחר "לויה".

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0