r לוח לימוד "עמוד יומי" בספר הזוהר הקדוש - נוסח תימן

לוח לימוד "עמוד יומי" בספר הזוהר הקדוש

23 ינואר

לעיון והורדה לחץ כאן


לוח לימוד "עמוד יומי" בספר הזוהר הקדוש


• אבותינו היו רגילים בלימוד הזוהר. • אף שלא מבינים, יש בו סגולה נפלאה. • כל מי שלמד וקרא זוהר זה זיכך אותו. • בעולם האמת גם מי שלא זכה להבין, שכרו יהיה מרובה. • סגולתו לטהר הנפש, ובמיוחד בזמנינו שהקדושה ירדה מאוד. • יש עניין גדול ללמוד בזוהר כל יום עמוד, ויראה תועלת בעז"ה.  (מתוך דברי מו"ר שליט"א בכנס סוכות ה'תשס"ט)


 


תכנית הספק הלימוד היא עמוד ליום, סה"כ 15 דפים בחודש לשלוש וחצי שנים כדלקמן


סדר הדפים בספר הזוהר המקורי והמפורסם


כרך א: ספר בראשית דפים א – רנא. כרך ב: ספר שמות דפים ב- רעח.


כרך ג: ספר ויקרא דפים ב – קטו. ספר במדבר דפים קיז – רנט. ספר דברים דפים רס – שג


 

 


שנת ה'תשס"ט


שנת ה'תש"ע


שנת ה'תשע"א


שנת ה'תשע"ב


 


ההספק בדפים


ההספק בדפים


ההספק בדפים


ההספק בדפים


תשרי


ספר בראשית א – טו


קפא – קצה


קיא – קכה


קכז –  קלב


מרחשון


טז – ל


קצו – רי


קכו – רמ


קלג –  קמח


כסלו


לא – מה


ריא – רכה


רמא –  רנה


קמט – רנט ספר דברים  רס- רסד


טבת


מו – ס


רכו – רמ


רנו – רסט


רסה –  רפ


שבט


סא – עה


רמא – רסד


רע – רעח


רפא –  רצו


אדר


עו – צ


ספר שמות ב- כ


אדר א' ספר ויקרא ב –  יז, אדר ב' יח –  לג


רצז –  רצט


ניסן


צא – קה


כא – לה


לד –  מט


ש – שג


אייר


קו – קכ


לו – נ


נ –  סה


הדרן עלך ספר הזוהר


חול המועד פסח ה'תשע"ב


מתחילין מחזור חדש


ספר בראשית א – טו


סיון


קכא – קלה


נא- סה


סו –  פ


תמוז


קלו – קנ


סו – פ


פא – צה


מנחם אב


קנא – קסה


פא – צה


צו – קי


אלול


קסו – קפ


צו – קי


קיא – קטו ספר במדבר קיז –  קכז


 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0