r למה רוב חתני התנ"ך הם תימנים? - נוסח תימן

למה רוב חתני התנ"ך הם תימנים?

0