r מגילת רות, שיר השירים, מגילת בני חשמונאי, קהלת, ספר בראשית ותהלים - נוסח תימן

מגילת רות, שיר השירים, מגילת בני חשמונאי, קהלת, ספר בראשית ותהלים

23 ינואר


מגילת רות


מקרא תרגום ותפסיר "ובועז עלה השער" להורדה לחץ כאן


שיר השירים
מקרא, תרגום, ותפסיר. שיר השירים  להורדה לחץ כאן
מגילת בני חשמונאי


הנק' מגילת אַנְטִיוּכַס בלשון ארמית ותפסיר ערבי כולל חוברת ובה נוסח המגילה להורדה לחץ כאן


מגילת קֹהלת


סימן א, א מקרא: דברי קֹהלת בן דוד מלך בירושלים:


תרגום: פתגמי נבואה דאיתנבי קהלת, הוא שלמה מלכא דהווה בירושלים.


תפסיר: כלאם קהלת אבן_דאוד, מאליכ ירושלם. 


להורדה לחץ כאן
סימן י , טו


 מקרא: עמל הכסילים תיגענו, אשר לא ידע ללכת אל עיר:


תרגום: טרחות שטיא דטרח בשטותא איהו משלהי ליה, על דלא אילף למיזל


לקרתא דחכימא שרי בגווה למתבע מניה אולפנא .


תפסיר: ואגתהאדה פי אלשי משקי לה ומתעבה, לאנה לא יהתדי אלקצד אלי מדינה .


להורדה לחץ כאן
סימן י , יז


מקרא: אשרך ארץ שמלכך בן חורים ושריך בעת יאכלו בגבורה ולא בשתי


תרגום: טב ליך ארעא דישראל בעידן דימלוך עלך חזקיה בר אחז דהוא מן יחוס בית דוד מלכא דישראל דהוא גבר תקיף באוריתא ונפיק ידי חובת פקודיא ורברבניך בתר דמקרבין תמידא אכלין לחמא בזמן ארבע שעין מן עמל ידיהון בגבורת אוריתא ולא בחלשות ובסמיות עינא


תפסיר: וטובאך מדינה סלטאנך מן אלאחראר וריסאך יתנאולון ג'ד'אהום פי וקתה בקדרה ושגאעה תצחבהם לא שראבאלהורדה לחץ כאן  


 


ספר בראשית


מקרא: בראשית ברא א'להים, את השמים ואת הארץ:


תרגום: בקדמין ברא יי', ית שמיא וית ארעא.


תפסיר: אוול אן מא, כ'לק אללה. אלסמוואת ואלארץ'.


מקרא: והארץ היתה תהו ווהו וחשך על פני תהום. ורוח אלהים, מרחפת על פני המים:


תרגום:וארעא הות צדיא ורקניא, וחשוכא על אפי תהומא, ורוחא מן קדם יי' מנשבא על אפי מיא.


תפסיר: ואלארץ' כאנת ג'אמרה מסתבחרא, וצ'לאם עלא וגה אלג'מור, וריח אללה, תהב עלא וגה אלמא.


מקרא: ויאמר א'להים יהי אור, ויהי אור:


תרגום: ואמר יי' יהי נהורא, והוה נהורא.


תפסיר: פשא אללה אן יכון נור, פכאן נור.


מקרא: וירא א'להים את האור כי טוב, ויבדל א'להים, בין אור ובין החשך:


תרגום: וחזא יי' ית נהורא ארי טב, ואפרש יי', בין נהורא ובין חשוכא.


תפסיר: ולמא עלם אללה אן אלנור גייד, פצל בין אלנור ואלצ'לאם.


מקרא: ויקרא א'להים לאור יום, ולחושך קרא לילה, ויהי ערב ויהי בקר יום אחד:


תרגום: וקרא יי' לנהורא יממא ולחשוכא קרא לילא והווה רמש והווה צפר יום חד.


תפסיר: וסמא אללה אווקת אלנור נהרא, ואווקאת אלצ'לאם לילא, ולמא מצ'א מן אליל ואלנהאר יום וואחד.


להורדה לחץ כאן
ספר תהלים


מקרא בלבד


מקרא: אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב.


כי אם בתורה יי' חפצו ובתורתו יהגה יום ולילה.


והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבל וכל אשר יעשה יצליח…


דבר המארי הקורא
אשרי האיש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0