r מהו "ספר הזכרון"? - נוסח תימן

מהו "ספר הזכרון"?

14 ספטמבר

אחי ורעי היקרים, אשאלה מכם שאלה, מהו ספר הזכרון, לא מצאתי לזה תשובה בקוצר דעתי, אשמח מאוד לשמוע את דעתכם.

עוררוני בר"ה על הברכה שמברך אדם לחבירו בר"ה 'תכתב בספר החיים ובספר הזכרון', בתרתי, חדא, מהו כפל הלשון ספר החים וספר הזכרון. ועוד, זכרון לבד אין בו משמעות אם לא לטובה, כמו שאנו אומרים בא"מ זכרנו בזכרון טוב מלפניך.

והנה על השאלה הראשונה יש ליישב בפשיטות דכפל העניין להראות על ב' משמעויות, כמו שאנו מבקשים באבינו מלכינו כתבנו בספר חיים טובים, וכופלים אח"כ ספר פרנסה וכלכלה, ספר מחילה סליחה וכפרה וספר גאולה וישועה.

וכעת עיינתי בדברי רבותינו בשמועה זו, ורישא דכולהו בדברי מרן שליט"א אשר ממנו יתד ממנו פינה לכל תורת אבותינו בהלכה ובמוסרה, ושם (שע"ה ח"ג, סימן ק"י סעיף ו') כאשר העלה את מנהגינו שמברך איש לרעהו בר"ה בנוסח זה, ציין בעיני יצחק (אות י"ז) שנוסח זה נמצא כבר בפיסקת 'כמא דשמעתון' שאומר התוקע לאחר התקיעות 'ותכתבון כולכון ואנא עמכון, בספר החיים ובספר הזכרון ובספר מחילה וסליחה וכפרה, מלפני אבינו שבשמים קיים' וכן במילים אלו ממש בנוסח ישרי וישבוק שאומרים ביוהכ"פ בקדיש שאחר הסליחות. אלא שלא ביאר שם ענינו של ספר הזכרון.

וכאשר דיברתי עם הגאון רבי איתמר חיים הכהן שליט"א, העירני שנוסח זה נמצא כבר בסדר רב עמרם גאון (ורשא תרכ"ה, דף מה, ב) בנוסח אבינו מלכנו כתבנו בספר זכרון, ובמהדורת גרש ירחים (בני ברק תשנ"ד, עמוד ר"ז) נמצא כן גם בנוסח אלהינו שבשמים. וציין לי שכן מובא גם בסידורים נוסח יון ורומניא שהזכירו זאת בקדיש ובפיוטים צרפתיים כתבנו בספר זכרון. אך גם שם לא התבאר עניינו של ספר הזכרון.

ועל עצם השאלה היכן מצינו מעלה בעצם הכתיבה בספר זכרון, אמר הגראח"כ כי מקרא מלא הוא בנביא (מלאכי ג' ט"ז) אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו, ויקשב ה' וישמע, ויכתב ספר זכרון לפניו, ליראי ה' ולחשבי שמו. אכן גם הוא העיר שאינו דומה כי שם עניינו הוא הזכרון לתשלום הגמול על מעשיהם הטובים של יראי ה' שנדברו יחד לדעה אותו כמבואר במפרשים, אך לענייננו לא נתפרש בברכה אם מברך את חבירו שיכתב בספר הזכרון לתשלום הגמול על מעשיו הטובים מאוצרו הטוב של הקב"ה, או שמא חלילה יכתב בספר הזכרון לתשלום גמול על מעשיו הרעים חלילה.

וצריך עיון.

ברו"כ ויקר ובברכת תכתבו בספר מחילה וסליחה וכפרה (עיי"ש בעיני יצחק אות י"ח)

אביחי.

avish964@gmail.com

One Comment

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0