r

מוהל מומחה

23 ינואר
דברי הרה"ג שלמה מחפוד שליט"א


וזאת לתעודה


בידי הרב הנכבד והחשוב יקר המעלות בעל מידות טובות ר' אלי טביב הי"ו שלמד אצלי את האומנות של מעשה המילה עד תכליתה ויודע לאמן את ידיו בזריזות נפלאה ובנקיון כאחד המוהלים המומחים הגדולים וכל מאן דין סמוכו לנא  ויכולים כל בני ישראל למסור לידו למול את בניהם ולסמוך עליו כעל מוהל ותיק ומומחה גדול בלי חשש ופקפוק כל שהוא כי בר סמכא הוא.


והנני נותן את ברכתי שיצליח במלאכתו מלאכת הקודש ומלאך הברית יעמוד תמיד לימינו.


שלמה יוסף מחפוד

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0