r מערכת כריזה המבשרת את כניסת השבת - נוסח תימן

מערכת כריזה המבשרת את כניסת השבת

23 ינואר


במקומות רבים בארץ הותקנו מערכות כריזה המבשרות את כניסת שבת קודש והתקבלו באהדה רבה. ובזכות מערכת זו הרבה אנשים ונשים חזרו בתשובה שלימה ושינו את אורחות חייהם, הדליקו נרות שבת, וחלקם אף התחילו לשמור שבת. וידועים דברי המשנה ברורה סימן רנו  סק"ב וז"ל ובקהילות גדולות מאד שאי אפשר להכריז, נכון מאד שימצאו אנשים המתנדבים בעם לילך ולזרז בכל רחובות קריה על דעת סגירת החנויות והדלקת הנרות.  וכעת נמצא כן בכמה עיירות גדולות חבורות קדושות המיוסדות על השגחת השבת ואשרי חלקם כי הם מזכים את ישראל לאביהם שבשמים ויזכו עבור זה המתחזקים תמיד במצוה זו לבנים גדולי ישראל עכ"ל.
וידוע ששבת היא מקור הברכה ודבר חשוב זה בכלל הוצאות שבת,
לכן כל המעונין להיות שותף בהוצאות מערכת כריזה זו ולתת מענה למקומות רבים בארץ המעונינים במערכת זו. יפנה לרב מרדכי שליט"א פלפון 050-4128628


 


 


לבקשת מספר מושבים תימנים לשילוב נעימות שבת, צרפנו כאן 14 קטעי שירים להורדה.


0