r מעשה הבטחון - נוסח תימן

מעשה הבטחון

23 ינואר

דכ' והבוטח בה' חסד יסובבנו. מעשה בשני אנשים סומים שהיו מדדים זה את זה והולכים לשאול בעד מזונות אנשי ביתם כי היו מטופלים בבני בית הרבה ודופקים בכל שער לשאול על מזונם בבתים ובשווקים וגם בשדות ובגרנות. ובני אדם מרחמים עליהם ביתר שאת ויתר עז ליתן להם צדקה הגונה מאשר נמצא אתם. וכשהיו הולכים ברחובות. אחד מהם צועק בקול גדול ה' הוא האלהים. אני בוטח ביחידו של עולם ואין לבטוח בזולתו. כי הוא זן ומזין ואין נותן בעין יפה כמותו. ואין מרחם זולתו. והשני קורא אין מרחם כמו המלך. ואין נותן ומחונן עניים כמו המלך, והשני או' לא כי אם יתן לך אדם כבר שלחו השי"ת. ומתנת ב"ו ממתנתו ית'. והשני משיב לא כי. כי השי"ת בשמים והמלך קרוב לקוראיו וממלא משאלות שואלן. והמלך שומע בחלון את מריבתם. כי א' מהם משבח לבוראו וא' משבח למלך כי הוא נדיב לב. צוה המלך להביא לו תרנגולת שחוטה ולהסיר מתוכה הקרבים ובני מעים. ולמלאת בטנה דינרי זהב ולתופרת ולבשלה כמות שהיא ולהביאה לפניו ולקח את התרנגולת בידו ובא לפני הסומים. לאותו שהוא משבח לבוראו נתן לו חצי ריאל. ולאותו שהוא משבח לו נתן לו התרנגולת והזהובים בתוכה לקחו המתנה מיד המלך והלכו להם. ספרו זה עם זה מה נתן להם המלך. עמד אותו הסומא שנתן לו התרנגולת. ואמר לב' תן לי חצי ריאל שנתן לך המלך ואני אתן לך התרנגולת שאיני חפץ במתנתו נתן לו חצי ריאל ולקח התרנגולת עשאה בתרמילו עד הערב באו הביתה. הניח התרנגולת לפי תומו לפניו לאכול אותה פתחו אותה והנה מליאה זהובים. הצניע הזהובים בארגז ולמחר השכימו שני הסומים לדדות זה את זה ולשאול על הפתחים הגיעו אל שער המלך כדרכן וזה משבח לבוראו. וזה משבח למלך. צוה המלך לעשות תרנגולת כמו ביום א' ומלא אותו כסף ריאלת ונתנה לאותו סומא המשבחו ולב' נתן חצי ריאל. לקחה מידו ועמד לספר לחבירו מה נתן לך המלך אמר לו חצי ריאל. אמר זה המלך שוטה אין בו דעת אין לי על מה לאכול בכל יום נותן לי תרנגולת איך לא יתן לי כסף כמותך. איני חפץ בתרנגולת קח לך ותן לי חצי ריאל שנתן לך. א"ל קח. נתן לו החצי ריאל ולקח ממנו התרנגולת והניחה בתרמילו והלכו עד הערב באו הביתה ללון. פתח הסומא התרנגולת ומצא שהיא מליאה ריאלת. הניחה בארגז והחריש ולא הוציא סודו. למחר השכימו כדרכן הגיעו אל שער המלך צוה למלאת תרנגולת גרוש מטבע ובשלוה וירד המלך בעצמו ונתן את התרנגולת לאותו סומא שהוא משבחו ולב' נתן חצי ריאל. א"ל הסומא אתה נותן לי בכל יום תמיד תרנגולת כמדומה לך שאין לי על מה לאכול תן לי כסף כמו חבירי. א"ל והראשונות איפה באו. א"ל נתתים לחבירי ולקחתי הכסף שנתת לו. עמד המלך ונתן התרנגולת ונתנה לסומא הב' א"ל זה הוא מזלך שאתה בעל בטחון תולה בטחונך במי שאמר והיה העולם. וזה רשע. קח לו חצי ריאל ויזהר עוד שלא יבא חצירי כי לא נאות לכסיל כבודי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0