r מרת צביה חובארה ע"ה - נוסח תימן

מרת צביה חובארה ע"ה

23 ינואר

מרת צביה חובארה בת רבי ישעיה מגארי ע"ה  אשת מארי חיים חובארה שליט"א – המארי המפורסם והותיק בשכונת בית וגן.


אהבה צדקה וחסד, מסרה נפשה לגדל צאצאיה לתורה ומצוות, דבקה בה' באמונתה הטהורה ובתפילותיה, הלוויה התקיימה היום יום ג' י"א מרחשון תשע"ב ונטמנה בהר המנוחות בירושלים.

דברי ההספדים בהלוויה – לחץ כאן

יושבים שבעה ברחוב קסוטו 11 בית וגן ירושלים. תנצב"ה


האבלים עטופים בטלית כמנהג תימןהבנים חלוצי כתף כמנהג תימן כמובא בספר שולחן ערוך המקוצר חלק יורה דעה סימן ק"פ סעיף ט' וז"ל:
[ט] הבנים ושאר האבלים, מנהגינו שהם הולכים סמוך לפני המטה עטופים בטליתותיהם על ראשם ומקצת גופם{טו}. וכפי ההלכה, על אביו ואמו, חולץ כתיפו והולך כך לפני המטה עד שיקבר. אלא אם־כן הבן הוא אדם גדול בתורה ואין כבודו לילך חלוץ־כתף, אינוּ צריך לחלוץ{טז}. ויש מקומות שנהגו כן, דהיינו שמוציא ידו (יש נוהגים הימנית, ויש נוהגים השמאלית) מתוך הבגד באופן שמתגלית כל ידו וזרועו, ומגופו עד כנגד ליבו, ומניח ידו על ראשו, והולך כך אחר המטה{יז}. ויש מקומות שלא נהגו לחלוץ כתף כלל{יח}, אבל הולכים לפני המטה{יט}:


פתק שנתלה על דלת ה"מארי" המסור והאהוב

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0