r משפחת מנצור - נוסח תימן
23 ינואר

תשובה:
לדעתי וללא קבלות
שם המשפחה מנצור מחולקת ל שתיים
1. "מנ" ע"ש שאכלו אבותינו במידבר "מן כי לא ידעו מה הוא".
2. "צור" ע"ש ששתו אבותינו מים מין "הצור" כמילות השיר ומשה היכה בצור ויצאו מימנו מים.

0