r
  • 03-6781444
  • א-ה 10:00-21:00 | יום ו' 9:00-14:00
  • בירנבוים 26 בני ברק

נס עלילת הדם

23 ינואר


ויהי כאשר הלכו היהודים מוזע ויבא ה' חולי גדול בכל עיר ועיר ושדפון וארבה ודבר וירע לאומות על אשר קיימו גזירת אלאמאם וידאגו ויבקשו למרוד עליו ויאמרו מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מארצינו וגם אלאמאם אלמהדי נתן בו השי"ת שחין עצום הוא ואשתו ובתו וכל אנשי ביתו וישבו שנה באותו שחין עד אשר שבו ישראל מן "מוזע" להראותם במפלתו. ויפלו חתיכות חתיכות וימותו כלם במגפה ולא נשאר מהם שריד ולא יכלו לקברו מזיעת ריח רע שבו על אשר שלח ידו ביהודים וימליכו בן דודו תחתיו בשנת ה' אלפים וששה שנים לבריאת העולם בימי שלטונו רבי יוסף ברבי ישראל אבי שלום בן יוסף שבזי זיע"א מיוחס ממשפחת הזרחי בן ט"ו שנה יהודה בן יעקב אבינו ע"ה היא שנת תתקע"ה לחשבון המוסלמין המאה וימליכו בן דודו עלי אחסין ויקרא את שמו אלמתווכל והוא היה מתחסד עם היהודים מאד כי ראה את אשר נעשה בבן דודו ויירא על עצמו מאד פן יקריהו עון ובימיו היו היהודים בשקט ובשלוה. ויהי מימים כמו עשרים שנה והאומות מתקנאים מן היהודים על אשר הוא מתחסד עמם ויעצו הקצינים והשרים מה לעשות להביא קנאה ושנאה ותחרות בלב אלמתווכל לשנא את היהודים. ויהי כאשר הגיעו ימי הפסח אמרו להרוג את בן אלמתווכל ולהניחו בחצר ביה"כ של יהודים למען תיכנס איבה בלבו עליהם ואז יצוה עליהם להשמידם. ויהי כאשר הגיע ערב פסח בשנת ה' אלפים ושנ"ה שנה לבריאת העולם ויתקבצו הקצינים והשרים והסגנים ויעשו משתה גדול ויביאו כל מיני מגדים וכל מיני משמנים וממתקים וכל מיני מאכל ויביאו עמם את בן אלאמאם אלמתווכל ושמו "מחמד" בן עלי ויאכל וישת עמם וייטב לבו עד הלילה שהיה ליל פסח ויקחוהו אל מקום אפל ונסתר וישחטוהו וישפכו את דמו בכלי וישמרוהו, עד חצי הלילה לקחת אותו ולהניחו ברחוב היהודים בחצר ביה"כ ובאותה הלילה כל היהודים איש בביתו שמחים בשמחת חג ה' אוכלים מצות ומרורים וקורים ההגדה ומרננין לאל, ואין פגע רע. והמלך אלמתווכל בחדר העליה ויבקש לישן והנה לבו דואג וגם מתרגז ומתאנח ולא יכול לשקוט ויעבר עד שליש הלילה ותדד שנתו מעיניו ויאמר אלמתווכל אין זה כי אם יקרה עלי מקרה דכל מאן דלביה מבעית. אם איהו לא חזי מזליה חזי, בקש לישון במטה והן כל בשרו אכלו כמו הפרעושים ויבקש לישן בארץ, והן יותר ויותר ויפשט את בגדיו וילבש בגדים אחרים אולי ינוח לישן, והן לא שקט בשרו ולא נח.


ויהי בחצי הלילה ועיניו לא נתן לישן ויכבה את כל הנרות אולי בחשך תחטפנו שינה ולא כלום. פתח את החלון וישב בו אמר אפשר כי מהרוח ישקוט בשרו וינוח. ואולי כי ישקוט בשרו ממאכולת ותחטפנו שינה. ויהי כאשר פתח את החלון והנה אנשים עוברים והנה נושאים מטה על כתפיהם ויתמה אלאמאם "אלמתווכל" על הדבר הזה ויאמר בלבו מי הם אלו העוברים בחצי הלילה ויקרא אלאמאם אל עבדו ושמו פרג' ויאמר לו רוץ נא מהר אחרי האנשים העוברים ברחוב והשגתם והכרתם והמה לא יכירוך. ובאת והגדת לי מי הם ומה נושאים על המטה דבר ברור. דבר דבור על אופניו וישיגם ויכירם ובא להגיד לו ויאמר לו פלוני ופלוני ח' אנשים נושאים את המטה מהשרים והסגנים וג' מהקצינים הולכים אחריהם ובידם דם בכלי והולכים והגיעו עד חצר בית הכנסת והניחו אותו והכרתי בו שהוא בנך ששחטו אותו ושפכו את הדם והלכו להם אמר נודע הדבר שלא בא לי שקט בלבי ותדד שנתי מעיני, ומיד סגר את החלון וישכב ויישן עד אור הבוקר וכל היהודים שוכבים בבתיהם שמחים וטובי לב. והמה השכימו עלות השחר להתפלל ויראו והנה יש אדם הרוג בחצר ביה"כ לא נודע מי הכהו כיון שראו את ההרוג לא חששו אמרו והבוטח בה' חסד יסובבנו. נתפללו והלכו לבתיהם לשלום ויקם אלמתווכל בבקר ולא שת לבו ועמיד גרמיה כמאן דלא ידע. שהה כמו שלש או ארבע שעות. אמר לשרים ולסגנים ולקצינים מדוע לא בא בני היום הנה קרוב לצהרים והן לא בא שלחו אחריו כי שיח לו וכי שיג לו וכי דרך לו הלכו לחפש אותו ומצאוהו הרוג בחצר ביה"כ של יהודים. אמר מי הרג את בני אמרו לו היהודים אמרו לו לא כך אמרנו לך שיש ליהודים חג הפסח הנק' "עיד אלפטיר" עיד אלמאידה והורגים איזה גוי בסתר ולוקחים את דמו ומחלקים אותו מעט מעט ושמים אותו בין המצה ואוכלים אותה בליל חגם ואומרים כשם שטעמנו דם הגוי הזה כן יגיענו ה' לטעום דם כל האומות בביאת משיחנו כך הם מחשבים להפיל את כל הגויים ואת כל הממלכות ולמלוך תחתיהם עכשיו גלה ה' חטאתם והרגו את בנך נקם במוסלמין שהרגו בכל חג מחגיהם. אמר להם עכשיו הם חוגגים את חגם קברו את הילד כי אין לדבר עתה כלום שכבר צוה מחמד נביא הישמעאלים פי אלקראן ולא תכרמו דיניהם ועידהם וסבתהם. ויהי אחר הפסח ויקבץ את כל היהודים ויאמר להם אלמתווכל דעו לכם שבני נמצא הרוג בחצר ביה"כ שלכם עכשיו אתם אחראים להוציא לי הרוצח שהרג את בני אז תנקו מדמו ולכן זה חסדי אשר עשיתי עמכם שלא הכנסתי בלבבכם יגון בחגיכם הנחתי לכם לחוג בשמחה עתה אני תובע דם בני מכם אמרו לו היהודים הננו מסורים בידך אדוננו אלמתווכל את כל אשר תחפוץ עשה. אמר להם ומה לעשות לכם ולא ישפך דם בני ברחובכם חנם. אמרו לו הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם כעיני שפחה אל יד גברתה כן עינינו אל ה' אלהינו ואליך כי אתה אדוננו ואין מי יאמר לך מה תעשה ומה תפעל עתה הטוב בעיניך עשה אמר להם אני רוצה מכם לפרש לי זה הפסוק מאי דכ' הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אמרו לו שאין הקב"ה לא נם כמתנמנם כלו' נים ולא נים ולא יישן ולא נרדם בתרדמה אלא שומר ישראל כלו' דעתו מיושבת לשמור ישראל. אמרו לו לא כך הוא הפירוש. אלא הוא לא יניח אחרים לישון כלל. אגידה לכם מעשה שאירע לי בליל שנהרג הבן כי ישבתי משתומם כל הלילה ולא יכולתי לישן אפי' רגע אחד ותדד שנתי מעיני עד שכמעט פתחתי החלון והנה אנשים עוברים תמהתי מי זה עובר בחצי הלילה. קראתי לעבד שלי "פרג" בא לפני ואמר לי באותה הלילה ששלחת אותי לבקר אותם נושאי המטה העוברים ברחוב בחצי הלילה לבוא ולהודיעני מי הם. אמר לו מה אומר לך הנה הם לפניך זה וזה י"א אנשים שהם נושאים המטה. ופלוני זה בידו כלי מלא דם וזה וזה מהלכים אחריהם והניחו את ההרוג בחצר ביה"כ ושפכו את הדם והלכו להם עד שהלכו באתי להכיר בהרוג והנה הוא בנך. זה מה שראו עיני ודי, צוה אלמתווכל על אותם י"א איש לחתוך את ראשם נשמדו בעין דאר היו דומן לאדמה. וצוה אלמתווכל ליתן ליהודים ב' שוורים כדי לשחוט ולחלק ביניהם ולעשות כפרה על בנו ולעשות יו"ט גדול לשי"ת אשר הצילו מבוא בדמים ולא הניחו… לשפוך דם נקי. ועזרו האל להצדיק את הצדיק ולהרשיע את הרשע ברוך ה' אלהי ישראל הבוחר בישראל עמו ובמשה נביאו ובתורתו הקדושה ומעשה ידיו אמת ומשפט ונאמנים כל פקודיו ע"כ זה מש"ש מפי מ"ו אלמדעי נע"ג מעיר "אלמכאצ'ה" יע"א.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0