r סדר הקידוש ליום חג הסוכות - נוסח תימן

סדר הקידוש ליום חג הסוכות

23 ינואר


סדר הקידוש ליום טוב סוכות


מעומד


כוס ישועות אשא, ובשם י"י אקרא: הודו לי"י כי טוב, כי לעולם חסדו:


מזמור לדוד, י"י רעי, לא אחסר: בנאות דשא ירביצני, על-מי מנחות ינהלני: נפשי ישובב, ינחני במעגלי צדק, למען שמו: גם כי אלך בגיא צלמות, לא אירא רע, כי אתה עמדי. שבטך ומשענתך המה ינחמני: תערך לפני שלחן, נגד צררי. דשנת בשמן ראשי, כוסי רויה: אך טוב וחסד ירדפוני כל-ימי חיי, ושבתי בבית י"י לארך ימים:


 


אלה מועדי י"י מקראי קדש אשר תקראו אותם במועדם:


וידבר משה את מועדי י"י אל בני ישראל:


 


ואומר: סברי מרנן והשומעים עונים: לחיי


 


ברוך אתה י"י, אלהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ושותה.


 


ומוסיף


ברוך אתה י”י, אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וצונו לישב בסוכה ויושב.


 


 סדר הקידוש ליום טוב סוכות שחל בשבת


מעומד


כוס ישועות אשא, ובשם י"י אקרא: הודו לי"י כי טוב, כי לעולם חסדו:


מזמור לדוד, י"י רעי, לא אחסר: בנאות דשא ירביצני, על-מי מנחות ינהלני: נפשי ישובב, ינחני במעגלי צדק, למען שמו: גם כי אלך בגיא צלמות, לא אירא רע, כי אתה עמדי. שבטך ומשענתך המה ינחמני: תערך לפני שלחן, נגד צררי. דשנת בשמן ראשי, כוסי רויה: אך טוב וחסד ירדפוני כל-ימי חיי, ושבתי בבית י"י לארך ימים:


 


אם תשיב משבת רגלך, עשות חפציך ביום קדשי. וקראת לשבת עונג, לקדוש י"י מכבד. וכבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפציך ודבר דבר: אז תתענג על י"י, והרכבתיך על במתי ארץ, והאכלתיך נחלת יעקב אביך. כי פי י"י דבר:


ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדרתם, ברית עולם: ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם. כי ששת ימים עשה י"י את השמים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש:


על כן ברך י"י את יום השבת ויקדשהו: ע"כ


אלה מועדי י"י מקראי קדש אשר תקראו אותם במועדם:


וידבר משה את מועדי י"י אל בני ישראל:


 


ואומר: סברי מרנן והשומעים עונים: לחיי


 


ברוך אתה י"י, אלהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ושותה.


 


ומוסיף


ברוך אתה י”י, אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וצונו לישב בסוכה ויושב.


 


 סדר הקידוש לשבת חול המועד סוכות


מעומד


כוס ישועות אשא, ובשם י"י אקרא: הודו לי"י כי טוב, כי לעולם חסדו:


מזמור לדוד, י"י רעי, לא אחסר: בנאות דשא ירביצני, על-מי מנחות ינהלני: נפשי ישובב, ינחני במעגלי צדק, למען שמו: גם כי אלך בגיא צלמות, לא אירא רע, כי אתה עמדי. שבטך ומשענתך המה ינחמני: תערך לפני שלחן, נגד צררי. דשנת בשמן ראשי, כוסי רויה: אך טוב וחסד ירדפוני כל-ימי חיי, ושבתי בבית י"י לארך ימים:


 


אם תשיב משבת רגלך, עשות חפציך ביום קדשי. וקראת לשבת עונג, לקדוש י"י מכבד. וכבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפציך ודבר דבר: אז תתענג על י"י, והרכבתיך על במתי ארץ, והאכלתיך נחלת יעקב אביך. כי פי י"י דבר:


ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדרתם, ברית עולם: ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם. כי ששת ימים עשה י"י את השמים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש:


על כן ברך י"י את יום השבת ויקדשהו: ע"כ


 


ואומר: סברי מרנן והשומעים עונים: לחיי


 


ברוך אתה י"י, אלהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ושותה.


 


ומוסיף


ברוך אתה י”י, אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וצונו לישב בסוכה ויושב.


 


 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0